Νίκη στους εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ

Νίκη στους εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ

680x453xokanaaristotelous.jpg.pagespeed.ic.gNtnAIQDskΓια πάνω από ένα μήνα οι κεντρικές υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βρίσκονται υπό κατάληψη. Οι μνημονιακές περικοπές και τα κυβερνητικά σχέδια διάλυσης κάθε δομής κοινωνικής πρόνοιας, έχουν οδηγήσει τον Οργανισμό σε δραματική κατάσταση, ενώ οι ζωές χιλιάδων ασθενών, που εξυπηρετούνται από τα προγράμματά του, τίθενται κυριολεκτικά σε κίνδυνο. Παρά τις συνεχείς κινητοποιήσεις των εργαζομένων και τις παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβούλιο, δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη ενέργεια (παρά μόνο αόριστες υποσχέσεις) από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ώστε να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση. Το «Rp» συζήτησε για όλα αυτά με τον Άγγελο Αγγελίδη, γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ και μέλος του τοπικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

 

«Η υπο­στε­λέ­χω­ση και η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση του ΟΚΑΝΑ, απει­λούν την ομαλή λει­τουρ­γία του. Είναι εξω­φρε­νι­κό ότι έχο­ντας ανα­πτύ­ξει, από το 2011, πα­ρα­πά­νω δο­μές-12 από 5- και ενώ εξυ­πη­ρε­τού­με πε­ρισ­σό­τε­ρους χρή­στες, το προ­σω­πι­κό πα­ρα­μέ­νει το ίδιο. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη εί­μα­στε 100 ερ­γα­ζό­με­νοι και κά­ποιοι ελά­χι­στοι που ήρθαν πρό­σφα­τα από το ΕΣΥ,για 2.400 χρή­στες των υπη­ρε­σιών. Και όλα αυτά ενώ αμει­βό­μα­στε με τα μισά λεφτά σε σχέση με δύο χρό­νια πριν, προ­σπα­θώ­ντας να βοη­θή­σου­με τους εξαρ­τη­μέ­νους και να ανα­χαι­τί­σου­με την επι­δη­μία του AIDS που έχει ξε­σπά­σει στο συ­γκε­κρι­μέ­νο πλη­θυ­σμό».

Σε πε­ριό­δους οι­κο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής κρί­σης, πα­ρα­τη­ρεί­ται ανά­λο­γη έξαρ­ση νο­ση­μά­των και ασθε­νειών. Ο πε­ριο­ρι­σμός των κον­δυ­λί­ων του ΟΚΑΝΑ, έχει πολ­λα­πλα­σιά­σει τη με­τά­δο­ση του ιού HIV, μέσα από μο­λυ­σμέ­νες σύ­ριγ­γες. Για τους κυ­βερ­νώ­ντες βέ­βαια αυτά είναι ψιλά γράμ­μα­τα. Προ­τε­ραιό­τη­τα είναι η ενί­σχυ­ση των τρα­πε­ζι­τών και κάθε άλλου επι­χο­ρη­γού­με­νου κα­πι­τα­λι­στή. Πέρα από την απει­λή για τη ζωή τόσων αν­θρώ­πων, το ια­τρι­κό και το υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό, που δίνει τη μάχη για να κρα­τή­σει όρ­θιες τις δομές του ΟΚΑΝΑ, έχει να αντι­με­τω­πί­σει ακόμα μια επί­θε­ση στα δι­καιώ­μα­τά του.

Όπως μας εξη­γεί ο Άγ­γε­λος, «από το 1999-2009 αμει­βό­μα­σταν με την συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση. Πλέον υπα­γό­μα­στε στο ενιαίο μι­σθο­λό­γιο. Όχι μόνο δεν μας δί­νουν το δι­καί­ω­μα να υπο­γρά­ψου­με νέα ΣΣΕ, αλλά μετά από από­φα­ση του Αρεί­ου Πάγου, απαι­τούν να επι­στρέ­ψου­με δε­δου­λευ­μέ­να, δήθεν «πα­ρα­νό­μως ει­σπρα­χθέ­ντα», που απέρ­ρε­αν από τις συμ­βά­σεις μας! Αφε­νός τα προ­βλή­μα­τα και οι συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας μας, αφε­τέ­ρου αυτή η πα­ρά­λο­γη απαί­τη­ση του κρά­τους, μας οδή­γη­σαν σε κι­νη­το­ποι­ή­σεις διαρ­κεί­ας. Πάνω από ένα μήνα τα κε­ντρι­κά κτή­ρια του ΟΚΑΝΑ βρί­σκο­νται σε κα­τά­λη­ψη. Κάθε εβδο­μά­δα με γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις ανα­νε­ώ­νου­με την από­φα­ση και εξε­τά­ζου­με τα νέα δε­δο­μέ­να. Αυτή τη στιγ­μή, υπάρ­χει υπό­σχε­ση για νο­μο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση που θα ακυ­ρώ­σει την απαί­τη­ση για την επι­στρο­φή των δε­δου­λευ­μέ­νων μας, αλλά τί­πο­τε χει­ρο­πια­στό. Εί­μα­στε σε ανα­μο­νή και την ερ­χό­με­νη Δευ­τέ­ρα, έχου­με νέα Γ.Σ.».

Το σω­μα­τείο του ΟΚΑΝΑ έχει κα­τα­φέ­ρει να συ­ντο­νί­σει τις δρά­σεις του με τα υπό­λοι­πα σω­μα­τεία στην Ψυ­χι­κή Υγεία και την Πρό­λη­ψη, που αντι­με­τω­πί­ζουν τα ίδια προ­βλή­μα­τα. Ήδη έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει κοι­νές εκ­δη­λώ­σεις, συ­ζη­τή­σεις, συ­νε­ντεύ­ξεις τύπου και αρ­κε­τά δυ­να­μι­κές πο­ρεί­ες στα υπουρ­γεία Υγεί­ας και Οι­κο­νο­μι­κών. Ση­μα­ντι­κή είναι η υπο­στή­ρι­ξη που έχουν βρει στον αγώνα τους, τόσο από τις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες και μα­ζι­κούς φο­ρείς, όσο και από τους ωφε­λού­με­νους και τις οι­κο­γέ­νειές τους, που κα­τα­νο­ούν όσο κα­νέ­νας τη ση­μα­σία της διά­σω­σης του Ορ­γα­νι­σμού.

Την πε­ρα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα 15/4, το από­γευ­μα, βρέ­θη­καν έξω από τη βουλή. Είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί η συ­ζή­τη­ση επί­και­ρης ερώ­τη­σης εκ μέ­ρους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, την οποία είχε κα­τα­θέ­σει η Β. Κα­τρι­βά­νου, για την σχε­τι­κή με τους μι­σθούς τους από­φα­ση του Γε­νι­κού Λο­γι­στη­ρί­ου του Κρά­τους. Όπως συ­νή­θως ο αρ­μό­διος υπουρ­γός και η υφ. κα Σκο­πού­λη, δή­λω­σαν κώ­λυ­μα και δεν συ­ζη­τή­θη­κε. Πα­ρού­σα στην πο­ρεία και η βου­λευ­τής Α΄Θε­σα­λο­νί­κης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Γιάν­να Γαϊ­τά­νη, που μαζί με την συ­νά­δελ­φό της Δέ­σποι­να Χα­ρα­λα­μπί­δου, συ­να­ντή­θη­καν πρό­σφα­τα με τους ερ­γα­ζό­με­νους του ΟΚΑΝΑ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ανά­λο­γη συ­μπα­ρά­στα­ση και ενερ­γή συμ­με­το­χή στις αντί­στοι­χες κι­νη­το­ποι­ή­σεις της Αθή­νας, έχουν εκ­δη­λώ­σει και πολ­λοί άλλοι βου­λευ­τές και στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ.

Ο αγώ­νας για την υπε­ρά­σπι­ση του δι­καιώ­μα­τος των εξαρ­τη­μέ­νων στη θε­ρα­πεία και των ερ­γα­ζο­μέ­νων του ΟΚΑΝΑ για αξιο­πρε­πή ερ­γα­σία, είναι αγώ­νας που αφορά όλους μας. Όλοι μαζί μπο­ρού­με να νι­κή­σου­με και να ανα­τρέ­ψου­με τα μνη­μό­νια της κα­τα­στρο­φής και την κυ­βέρ­νη­ση της λι­τό­τη­τας, του ρα­τσι­σμού και του μί­σους, απέ­να­ντι στους ερ­γα­ζό­με­νους και τις αντι­στά­σεις τους.

πηγή:rproject.gr

39

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση