Φράουλες Μανωλάδας, κόκκινες σαν το αίμα

Φράουλες Μανωλάδας, κόκκινες σαν το αίμα

680x453xfa96a39e9d378901d259f81281a033d0.jpg.pagespeed.ic.A-bPbGlgHFΗ Αριστερά πρέπει να απαιτήσει την παραδειγματική τιμωρία όσων διέταξαν και όσων διέπραξαν την απόπειρα δολοφονίας των ξένων εργατών στη Μανωλάδα. Όμως δεν αρκεί αυτό. Όσο υπάρχουν μετανάστες χωρίς νόμιμα χαρτιά θα συνεχίσουν να στοχοποιούνται από την κυβέρνηση, την αστυνομία, τις φασιστικές συμμορίες.

 

Για άλλη μια φορά και με τον πιο αι­μα­τη­ρό τρόπο, η Μα­νω­λά­δα ανέ­δει­ξε τι ση­μαί­νει να είσαι με­τα­νά­στης ερ­γά­της, χωρίς χαρ­τιά: δου­λειά χωρίς ασφά­λι­ση, με μι­σθούς πολύ χα­μη­λό­τε­ρους ακόμη και από τους μι­σθούς πεί­νας της μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής, και τους οποί­ους πολ­λές φορές στους κλέ­βουν τα αφε­ντι­κά, αφού η όποια προ­σπά­θεια να διεκ­δι­κή­σεις τα δι­καιώ­μα­τά σου θα ση­μά­νει φυ­λά­κι­ση και απέ­λα­ση στην κό­λα­ση απ’ όπου «απέ­δρα­σες».

Η δο­λο­φο­νι­κή επί­θε­ση την Τε­τάρ­τη 17/4 στη Νέα Μα­νω­λά­δα δεν είναι με­μο­νω­μέ­νο γε­γο­νός στην πε­ριο­χή. Ήδη από το 2008 είναι γνω­στές οι κα­ταγ­γε­λί­ες για την άγρια εκ­με­τάλ­λευ­ση από τους σύγ­χρο­νους τσι­φλι­κά­δες των με­τα­να­στών ερ­γα­τών, οι οποί­οι μετά από άπει­ρες ώρες δου­λειάς, ως νέοι δου­λο­πά­ροι­κοι, είναι ανα­γκα­σμέ­νοι να ζουν, στοι­βαγ­μέ­νοι σε πα­ρα­πήγ­μα­τα μέσα στα κτή­μα­τα που τους νοι­κιά­ζουν τα αφε­ντι­κά, απο­κλει­σμέ­νοι από την κοι­νω­νία, έρ­μαιο στα χέρια των αφε­ντι­κών και των επι­στα­τών τους.

Κι όμως, όλα αυτά τα χρό­νια, οι κτη­μα­τί­ες πλού­τι­ζαν χωρίς να τους ενο­χλεί κα­νείς, για να φτά­σου­με στην προ­χθε­σι­νή δο­λο­φο­νι­κή επί­θε­ση.

«Εξο­πλι­σμέ­νοι με τρόπο που πα­ρα­πέ­μπει στην εποχή της δου­λεί­ας στις φυ­τεί­ες της Αμε­ρι­κής, ήταν ο κτη­μα­τί­ας και οι επι­στά­τες του, που πυ­ρο­βό­λη­σαν ενα­ντί­ον πε­ρί­που 200 με­τα­να­στών από το Μπα­γκλα­ντές, τραυ­μα­τί­ζο­ντας 28 από αυ­τούς επει­δή διεκ­δι­κού­σαν τα δε­δου­λευ­μέ­να έξι μηνών, στη Νέα Μα­νω­λά­δα Ηλεί­ας, σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε σή­με­ρα [χθες] ο εκ­πρό­σω­πος Τύπου της ΕΛΑΣ», ανα­φέ­ρει το ρε­πορ­τάζ του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ει­δή­σε­ων, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «η ένο­πλη επί­θε­ση δεν έγινε την ώρα της έντα­σης, αλλά λίγο αρ­γό­τε­ρα, γε­γο­νός που δη­λώ­νει τις εγκλη­μα­τι­κές προ­θέ­σεις των δρα­στών» και πως για έναν από τους τρεις πι­στο­λέ­ρο-επι­στά­τες εκ­κρε­μεί δι­κα­στή­ριο για ανά­λο­γη επί­θε­ση τον πε­ρα­σμέ­νο Αύ­γου­στο.

Η αντί­δρα­ση φαί­νε­ται ότι είναι άμεση. Συ­νε­λή­φθη άμεσα ο κτη­μα­τί­ας, κα­τη­γο­ρού­με­νος για ηθική αυ­τουρ­γία σε από­πει­ρα αν­θρω­πο­κτο­νί­ας, οι τρεις φυ­σι­κοί αυ­τουρ­γοί κα­τα­ζη­τού­νται και ένας φίλος των πι­στο­λέ­ρο συ­νε­λή­φθη  για υπό­θαλ­ψη εγκλη­μα­τιών.

Πα­ράλ­λη­λα, τα κόμ­μα­τα της τρι­κομ­μα­τι­κής κυ­βέρ­νη­σης με ανα­κοι­νώ­σεις και δη­λώ­σεις των στε­λε­χών τους, μέσα κι έξω από τη Βουλή, κα­τα­δί­κα­σαν την «απάν­θρω­πη επί­θε­ση», «τις απάν­θρω­πες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας, τη βία και την αν­θρώ­πι­νη εκ­με­τάλ­λευ­ση», και έκα­ναν λόγο για «πε­ρι­στα­τι­κό ακραί­ας βίας» και «ρα­τσι­στι­κή ενέρ­γεια».

Ωστό­σο, είναι η δικές τους πο­λι­τι­κές, όχι μόνο σή­με­ρα, που στρώ­νουν το έδα­φος για την άγρια εκ­με­τάλ­λευ­ση των ξένων ερ­γα­τών και τις ρα­τσι­στι­κές επι­θέ­σεις. Είναι η συ­στη­μα­τι­κή άρ­νη­ση απ’ όλες τις κυ­βερ­νή­σεις να δώ­σουν άδεια πα­ρα­μο­νής και ερ­γα­σί­ας στους με­τα­νά­στες και τους πρό­σφυ­γες που τους οδη­γού­σε στη «μαύρη» ερ­γα­σία, και είναι οι ση­με­ρι­νές μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές που για να «δι­καιο­λο­γή­σουν» το χτύ­πη­μα σε όλη την ερ­γα­τι­κή τάξη στο­χο­ποιούν τους ξέ­νους ερ­γά­τες, ανοί­γο­ντας το δρόμο στο ρα­τσι­σμό και το φα­σι­σμό και οπλί­ζο­ντας το χέρι των δο­λο­φό­νων.

Ας θυ­μη­θού­με τα θύ­μα­τα των ερ­γα­τι­κών δυ­στυ­χη­μά­των του «θαύ­μα­τος» των ολυ­μπια­κών έργων, για τα οποία κα­νείς δεν τι­μω­ρή­θη­κε, αφού επει­δή δού­λευαν «πα­ρά­νο­μα» ευ­θύ­νο­νταν οι ίδιοι και όχι οι εντα­τι­κοί ρυθ­μοί δου­λειάς και η έλ­λει­ψη ασφα­λι­στι­κών μέ­τρων, τις πολ­λα­πλές κα­ταγ­γε­λί­ες, τα τε­λευ­ταία του­λά­χι­στον 10 χρό­νια, για τσι­φλι­κά­δες σε όλη την Ελ­λά­δα, οι οποί­οι όταν ερ­χό­ταν η ώρα να πλη­ρώ­σουν τους ερ­γά­τες γης, τους κα­τήγ­γει­λαν ώστε να συλ­λη­φθούν ως «λα­θρο­με­τα­νά­στες» και να απε­λα­θούν, ή τους εξα­φα­νι­σμέ­νους –κυ­ρί­ως Αλ­βα­νούς- που για κά­ποιους ακόμη και η αστυ­νο­μία ει­κά­ζει ότι δο­λο­φο­νή­θη­καν από τα αφε­ντι­κά τους για να μην τους πλη­ρώ­σουν.

Η Αρι­στε­ρά πρέ­πει να απαι­τή­σει την παρ­δειγ­μα­τι­κή τι­μω­ρία όσων διέ­τα­ξαν και όσων διέ­πρα­ξαν την από­πει­ρα δο­λο­φο­νί­ας των ξένων ερ­γα­τών στη Μα­νω­λά­δα. Όμως δεν αρκεί αυτό. Όσο υπάρ­χουν με­τα­νά­στες χωρίς νό­μι­μα χαρ­τιά θα συ­νε­χί­σουν να στο­χο­ποιού­νται από την κυ­βέρ­νη­ση, την αστυ­νο­μία, τις φα­σι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες.

Οι μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές, ο ρα­τσι­σμός και ο φα­σι­σμός απει­λούν όλη την κοι­νω­νία. Όλοι μαζί, Έλ­λη­νες και ξένοι ερ­γά­τες, χρειά­ζε­ται να πα­λέ­ψου­με για να ανα­τρέ­ψου­με την τρι­κομ­μα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση της λι­τό­τη­τας και των μνη­μο­να­κών μέ­τρων που οδη­γούν την ερ­γα­τι­κή τάξη στην εξα­θλί­ω­ση, όλοι μαζί πρέ­πει να απαι­τή­σου­με νο­μι­μο­ποί­η­ση όλων των με­τα­να­στών εδώ και τώρα.

πηγή:rproject.gr

 

27

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση