Τα Φεστιβάλ Υπερηφάνειας στην Ελλάδα σήμερα: Σε αναζήτηση ταυτότητας

Τα Φεστιβάλ Υπερηφάνειας στην Ελλάδα σήμερα: Σε αναζήτηση ταυτότητας

Screen Shot 2015-06-13 at 7.06.34 AMΤα Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (Pride) ακόμα και σήμερα κρατάνε κάτι από τη φλόγα της εξέγερσης του Στόουνγουολ στην ταραγμένη Νέα Υόρκη τον Ιούνη του 1969. Στο ταραγμένο σήμερα διατηρούν κάτι από τη διεκδίκηση της ορατότητας και του σεβασμού μιας ολόκληρης κοινότητας ανθρώπων που παρέμεναν στο περιθώριο. Χιλιάδες κόσμου για άλλη μια χρονιά θα διεκδικήσουν και θα πορευτούν μαζί τους υπερασπιζόμενοι δικαιώματα που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα: το δικαίωμα να είναι και να θεωρούνται από το νόμο ισότιμοι/ες.

Τα φε­τι­νά Pride που θα διορ­γα­νω­θούν τον κα­τε­ξο­χήν «ΛΟΑΤ μήνα», τον Ιού­νιο, θα έχουν τη ζω­ντά­νια, την έντα­ση και τη μα­χη­τι­κό­τη­τα που συ­νο­δεύ­ουν πάντα αυτόν το θεσμό, θα έχουν όμως και  θυμό. Θυμό γιατί θα έχουν και δή­μους και πε­ρι­φέ­ρειες να στη­ρί­ζουν, εται­ρεί­ες χο­ρη­γούς, την αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία, τα ιδρύ­μα­τα Ωνάση και Μπο­δο­σά­κη (στην Αθήνα).

Το φε­τι­νό Athens Pride, με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα «Πάρε θέση», μας καλεί στις 13 Ιούνη για άλλη μια χρο­νιά στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος να πά­ρου­με θέση σε σχέση με τα κρί­σι­μα ζη­τή­μα­τα που απα­σχο­λούν τη ΛΟΑΤ κοι­νό­τη­τα. Ωστό­σο, δεί­χνει να αφή­νει στην άκρη το Τ (τραν­σέ­ξουαλ) στο ακρω­νύ­μιό της, σε μια συ­γκυ­ρία που οι τραν­σφο­βι­κές επι­θέ­σεις έχουν κλι­μα­κω­θεί για άλλη μια φορά επι­κίν­δυ­να. Ο απο­κλει­σμός της τρανς κοι­νό­τη­τας από τη συν­διορ­γά­νω­ση (με άρ­νη­ση να συμ­με­τά­σχει του­λά­χι­στον ένα τρανς άτομο στην ορ­γα­νω­τι­κή επι­τρο­πή του Φε­στι­βάλ Υπε­ρη­φά­νειας) ρί­χνει τη σκιά του στη φε­τι­νή διορ­γά­νω­ση οδη­γώ­ντας σε μια αλυ­σί­δα συ­νε­πειών. Ήδη αρ­κε­τές ΛΟΑΤ ομά­δες έχουν ανα­κοι­νώ­σει ότι δεν θα συμ­με­τά­σχουν σε έναν θεσμό που, αντί να αγκα­λιά­ζει όλα τα κα­τα­πιε­ζό­με­να κομ­μά­τια του κι­νή­μα­τος, θέτει αν­θρώ­πους και κοι­νό­τη­τες ολό­κλη­ρες στο πε­ρι­θώ­ριο.
Παρ’ όλα τα «ορ­γα­νω­τι­κά» προ­βλή­μα­τα (που καλό θα είναι να λυ­θούν, και υπάρ­χει μια προ­σπά­θεια προς αυτή την κα­τεύ­θυν­ση), έχει τε­ρά­στια ση­μα­σία η πο­ρεία να έχει και πάλι κόσμο και στή­ρι­ξη από όλες και όλους μας. Συμ­με­το­χή στην πο­ρεία θα έχουν και αυτές/οί που λόγω δια­φω­νιών δεν θα έχουν πε­ρί­πτε­ρα φέτος στην Κλαυθ­μώ­νος.

Στο Pride της Θεσ­σα­λο­νί­κης με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα «Δι­καιού­μαι, απαι­τώ: γάμο, όνομα, σε­βα­σμό» (19-20 Ιούνη, Λευ­κός Πύρ­γος) τα δύο μέ­τω­πα προ­ε­τοι­μά­ζο­νται. Ο μη­τρο­πο­λί­της Άν­θι­μος καλεί για άλλη μια φορά το χρι­στε­πώ­νυ­μο πλή­θος σε αγρυ­πνία, το κί­νη­μα της πόλης προ­ε­τοι­μά­ζει την απά­ντη­σή του. Ωστό­σο, και σ’ αυτό, με από­φα­ση της αντι­δη­μαρ­χί­ας Του­ρι­σμού απο­κλεί­στη­κε από τη συν­διορ­γά­νω­ση του Φε­στι­βάλ Υπε­ρη­φά­νειας η συλ­λο­γι­κό­τη­τα Sylvia Rivera, που είχε συ­στα­θεί «για ένα κι­νη­μα­τι­κό Thessaloniki Pride», πα­λεύ­ο­ντας για ανοι­χτές συ­νε­λεύ­σεις με αμε­σο­δη­μο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, όπου θα μπο­ρούν όλοι και όλες να συμ­με­τέ­χουν και να συν­δια­μορ­φώ­νουν.  Ωστό­σο, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη αρ­χί­ζει ήδη να σχη­μα­τί­ζε­ται ένα δια­κρι­τό μέ­τω­πο συλ­λο­γι­κο­τή­των που επι­χει­ρεί να ορ­γα­νώ­σει κι­νη­μα­τι­κά την αντί­δρα­σή του.

Η Κρήτη από την πλευ­ρά της ετοι­μά­ζε­ται να υπο­δε­χτεί στο Ηρά­κλειο το 1ο Φε­στι­βάλ Ορα­τό­τη­τας και Διεκ­δι­κή­σε­ων για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση Φύλου, Σώ­μα­τος και Σε­ξουα­λι­κό­τη­τας: LGBTQI και Pride Κρή­της (26-27 Ιούνη, Πάρκο Γε­ωρ­γιά­δη). Οι διορ­γα­νω­τές-τριές του φι­λο­δο­ξούν να είναι ένα Pride «από τα κάτω», με συμ­με­το­χή των κι­νη­μά­των της πόλης και χωρίς στή­ρι­ξη από χο­ρη­γούς και εται­ρεί­ες. Υπήρ­ξε ασφα­λώς αντί­δρα­ση από συ­ντη­ρη­τι­κούς κύ­κλους της πόλης σε μια προ­σπά­θεια ακύ­ρω­σης του Pride, ωστό­σο οι διορ­γα­νω­τές δεί­χνουν απο­φα­σι­σμέ­νοι και απο­φα­σι­σμέ­νες. Εί­μα­στε στο πλευ­ρό τους.

Πηγή:http://rproject.gr

456

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση