Ο θεσμικός ρατσισμός δολοφονεί

Ο θεσμικός ρατσισμός δολοφονεί

Ο τρα­γι­κός θά­να­τος του 5χρο­νου παι­διού στη Μόρια υπεν­θυ­μί­ζει με τον πιο σκλη­ρό τρόπο τη βαρ­βα­ρό­τη­τα του θε­σμι­κού ρα­τσι­σμού, ει­δι­κά στα νησιά του Αι­γαί­ου. Δεν απο­τε­λεί «με­μο­νω­μέ­νο πε­ρι­στα­τι­κό» και ο θρή­νος και η οργή δεν αφο­ρούν μόνο το αδι­κο­χα­μέ­νο προ­σφυ­γό­που­λο. Η δρα­μα­τι­κή απώ­λεια είναι η φρι­κια­στι­κή κο­ρυ­φή ενός απάν­θρω­που πα­γό­βου­νου.

Το συ­γκλο­νι­στι­κό πε­ρι­στα­τι­κό ήρθε λίγες μέρες αφό­του αν­θρω­πι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις προει­δο­ποιού­σαν για την άθλια κα­τά­στα­ση στα νησιά και έκα­ναν επεί­γου­σες εκ­κλή­σεις. Το έγκλη­μα είχε κυ­ριο­λε­κτι­κά προ­α­ναγ­γελ­θεί.

Ερευ­νή­τριες του Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Αν­θρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των πε­ριέ­γρα­ψαν πρό­σφα­τα την κα­τά­στα­ση με τα πιο με­λα­νά χρώ­μα­τα και τους πιο δρα­μα­τι­κούς τό­νους:

«Από αυτή την εβδο­μά­δα οι σχε­δόν 5.000 άν­θρω­ποι είναι πα­γι­δευ­μέ­νοι εκεί χωρίς αξιο­πρε­πή πρό­σβα­ση σε σωστό κα­τα­φύ­γιο, νερό, υγιει­νή ή προ­στα­σία… Δεν υπάρ­χει νερό στη Μόρια και ο κό­σμος έχει πρό­σβα­ση στο νερό μόνο τρεις φορές την ημέρα για 30-40 λεπτά… Κάθε μέρα βλέ­πα­με μικρά παι­δά­κια, τα οποία τουρ­τού­ρι­ζαν και ήταν έξω με τα εσώ­ρου­χά τους, ενώ οι μη­τέ­ρες τούς έρι­χναν νερό στο κε­φά­λι προ­σπα­θώ­ντας να τα κα­θα­ρί­σουν και να τα προ­στα­τεύ­σουν από τις ψεί­ρες και από την ψώρα… Παρ’ όλο που η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση και άλλοι υπεύ­θυ­νοι για το Hot Spot της Μόρια γνω­ρί­ζουν ότι η Μόρια δεν είναι προ­σβά­σι­μη σε αν­θρώ­πους με ανα­πη­ρία, εμείς συ­να­ντή­σα­με πολ­λούς αν­θρώ­πους με ανα­πη­ρία, οι οποί­οι ζουν εκεί. Κυ­ριο­λε­κτι­κά κάθε άν­θρω­πος, μας μί­λη­σε για καυ­γά­δες που ξε­σπούν κάθε νύχτα… Οι ψυ­χο­λό­γοι, που δου­λεύ­ουν στη Μόρια, μαζί με τους πρό­σφυ­γες και τους αι­τού­ντες άσυλο που ρω­τή­σα­με, μας επι­βε­βαί­ω­σαν ότι πολ­λοί προ­σπά­θη­σαν να βά­λουν τέλος στη ζωή τους».

Στην ανα­φο­ρά τους, κά­νουν λόγο για τη χει­ρό­τε­ρη κα­τά­στα­ση που έχει υπάρ­ξει στα νησιά, από την αρχή της προ­σφυ­γι­κής κρί­σης: «Ενώ θα έπρε­πε να προ­στα­τεύ­ο­νται και να με­τα­φέ­ρο­νται στην εν­δο­χώ­ρα σε κα­τάλ­λη­λες και αν­θρώ­πι­νες δομές, περ­πα­τώ­ντας στην Μόρια την τε­λευ­ταία εβδο­μά­δα αντι­κρί­σα­με αν­θρώ­πους σε ανα­πη­ρι­κά κα­ρο­τσά­κια, αντι­κρί­σα­με γυ­ναί­κες μόνες, ηλι­κιω­μέ­νους και εκα­το­ντά­δες, εάν όχι χι­λιά­δες, παι­διά, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και νε­ο­γέν­νη­των. Ακόμα πιο ανη­συ­χη­τι­κό όμως, είναι το γε­γο­νός, πως αντι­κρί­σα­με χι­λιά­δες αν­θρώ­πους σε από­γνω­ση».

 

Τις προη­γού­με­νες μέρες, τη δη­μό­σια συ­ζή­τη­ση απα­σχο­λού­σε η «αύ­ξη­ση των ροών». Όλοι στέ­κο­νταν στους συ­γκυ­ρια­κούς λό­γους (καλός και­ρός, επι­δεί­νω­ση σχέ­σε­ων ΕΕ-Τουρ­κί­ας), αδια­φο­ρώ­ντας για μια αυ­το­νό­η­τη αλή­θεια: ο πό­λε­μος σε Ιράκ-Συ­ρία συ­νε­χί­ζε­ται, οι αι­τί­ες του ξε­ρι­ζω­μού στον Τρίτο Κόσμο εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν, και οι προ­σπά­θειες της ΕΕ να φρά­ζει την μία δίοδο μετά την άλλη, δεν μπο­ρούν να ανα­κό­ψουν την προ­σπά­θεια των αν­θρώ­πων να ανα­ζη­τή­σουν την επι­βί­ω­ση ή μια αξιο­πρε­πή ζωή. Το δράμα είναι ότι αυτό τους το δι­καί­ω­μα (ακόμα και της επι­βί­ω­σης, όπως απο­δεί­χτη­κε τρα­γι­κά) τσα­λα­πα­τά η εγκλη­μα­τι­κή προ­σή­λω­ση της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης στην τή­ρη­ση των συμ­φω­νη­θέ­ντων, με τον εγκλω­βι­σμό των ει­σερ­χο­μέ­νων στα νησιά να δη­μιουρ­γεί μια εκρη­κτι­κή, απάν­θρω­πη κα­τά­στα­ση.

Και ενώ όλοι επι­ση­μαί­νουν πως οι προ­βλέ­ψεις της συμ­φω­νί­ας ΕΕ-Τουρ­κί­ας είναι κα­τα­στρο­φι­κές για τους πρό­σφυ­γες στα νησιά, ο Μου­ζά­λας πα­ρα­μέ­νει φα­να­τι­κός υπέρ­μα­χός της. Το «Βήμα», πε­ρι­γρά­φει τη θέση του υπουρ­γεί­ου απέ­να­ντι στην αύ­ξη­ση των ροών: «Δεν έχει νόημα να παίρ­νου­με κόσμο από τα νησιά και να τους φέρ­νου­με στην ηπει­ρω­τι­κή Ελ­λά­δα διότι όσους και αν πά­ρου­με, άλλοι τόσοι και πα­ρα­πά­νω θα έρ­θουν από την Τουρ­κία. “Αυτό που έχει νόημα είναι η κρά­τη­ση και η επι­στρο­φή τους στην Τουρ­κία” λέει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νη πηγή». Πρό­κει­ται για μνη­μείο κυ­νι­σμού. Όταν ο κυ­βερ­νη­τι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός είναι τέ­τοιος, ίσως δεν πρό­κει­ται για «πυ­ρο­τέ­χνη­μα» η δη­μό­σια πα­ρα­δο­χή του Γιάν­νη Μπα­λά­φα ότι η κυ­βέρ­νη­ση εξε­τά­ζει και το εν­δε­χό­με­νο… πλω­τών hot spot όπου θα μέ­νουν οι πρό­σφυ­γες, ως λύση στην απο­συμ­φό­ρη­ση των νη­σιών! Προ­τι­μούν να στοι­βά­ξουν τους πρό­σφυ­γες σε κα­ρά­βια, προ­κει­μέ­νου να μεί­νουν μα­κριά από την εν­δο­χώ­ρα…

Η ελ­λη­νι­κή αντι­προ­σφυ­γι­κή πο­λι­τι­κή απο­τε­λεί μια ιδιό­τυ­πη μι­κρο­γρα­φία της ευ­ρω­παϊ­κής. Ενώ η ΕΕ κλεί­νει συμ­φω­νί­ες που δη­μιουρ­γούν «χώ­ρες-γκέ­το» με άθλιες συν­θή­κες στην πε­ρι­φέ­ρειά της για να μεί­νει η ίδια «απρο­σπέ­λα­στη», η Ελ­λά­δα δη­μιουρ­γεί «νη­σιά-γκέ­το» με άθλιες συν­θή­κες, για να μεί­νει «απρο­σπέ­λα­στη» η εν­δο­χώ­ρα. Η κα­τά­στα­ση θυ­μί­ζει όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο την «πρω­το­πό­ρα» σε ρα­τσι­στι­κές πο­λι­τι­κές Αυ­στρα­λία που στοι­βά­ζει τους πρό­σφυ­γες στα νησιά Να­ου­ρού και Μα­νούς, στέλ­νο­ντας το μή­νυ­μα «δεν θα φτά­σε­τε ποτέ στην Αυ­στρα­λία – πα­ρα­τή­στε τα». Αυτό είναι και το κί­νη­τρο των εδώ κυ­βερ­νη­τι­κών πο­λι­τι­κών -η ενί­σχυ­ση της απο­τρο­πής- όπως πε­ρι­γρά­φε­ται και από τη θέση του υπουρ­γεί­ου ως προς τη δια­χεί­ρι­ση των ροών.

 

Αυτή η απάν­θρω­πη «αρ­χι­τε­κτο­νι­κή» πρέ­πει να ξη­λω­θεί. Είναι υπό­θε­ση ενός διε­θνούς κι­νή­μα­τος, η ανα­τρο­πή της συν­θή­κης ΕΕ-Τουρ­κί­ας. Στις πλά­τες του κι­νή­μα­τος στην Ελ­λά­δα πέ­φτει το κα­θή­κον του σπα­σί­μα­τος της συμ­φω­νί­ας εδώ: Ξε­κι­νώ­ντας με την απαί­τη­ση να τερ­μα­τι­στεί η απα­ρά­δε­κτη πο­λι­τι­κή «γκε­το­ποί­η­σης». Μι­λώ­ντας δε για συ­γκρί­σεις με την Αυ­στρα­λία, οι πρό­σφυ­γες στα στρα­τό­πε­δα των νη­σιών βρί­σκο­νται σε κα­θη­με­ρι­νές κι­νη­το­ποι­ή­σεις εδώ και αρ­κε­τές εβδο­μά­δες. Στο πλευ­ρό τους ανα­πτύσ­σε­ται ένα αντι­ρα­τσι­στι­κό κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύ­ης με σύν­θη­μα «Bring them in!». Φέρτε τους μέσα (σ.σ.: στην εν­δο­χώ­ρα)! Αυτή πρέ­πει να γίνει η «πο­λε­μι­κή κραυ­γή» και του αντι­ρα­τσι­στι­κού κι­νή­μα­τος στην Ελ­λά­δα, ενά­ντια στο θε­σμι­κό ρα­τσι­σμό της κυ­βέρ­νη­σης που απο­δει­κνύ­ε­ται δο­λο­φο­νι­κός…

 

*Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

114

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση