Δελτίο Τύπου

Η Χρυ­σαυ­γί­τι­κη εγκλη­μα­τι­κή νε­ο­να­ζι­στι­κή συμ­μο­ρία και τα τάγ­μα­τα εφό­δου προ­σπα­θούν και πάλι να ση­κώ­σουν κε­φά­λι διορ­γα­νώ­νο­ντας συ­γκέ­ντρω­ση σή­με­ρα το από­γευ­μα (Τετάρτη) στο ερ­γα­τι­κό Πέ­ρα­μα.

Πρό­κει­ται για μια θρα­σύ­τα­τη από­πει­ρα να βγουν για άλλη μια φορά στο προ­σκή­νιο των λαϊ­κών και ερ­γα­τι­κών συ­νοι­κιών, εκεί ακρι­βώς που ανέ­πτυ­ξαν την δο­λο­φο­νι­κή τους δράση και πρω­τα­γω­νί­στη­σαν στην επί­θε­ση ενά­ντια στα μέλη του ΠΑΜΕ  και του ΚΚΕ.