ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ + ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Ο δικηγόρος του Τάσου Θεοφίλου υπογραμμίζει ότι καταρρίπτονται ένα προς ένα τα επιχειρήματα του αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου – και πρώην εποπτεύοντα της αντιτρομκρατικής – Ι. Αγγελή.

Ο νομικός Κώστας Παπαδάκης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιεχόμενο της, καθαρογραφείσας πλέον, ομόφωνης απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα αναίρεσης που είχε υποβάλει ο αντεισαγγελέας Α.Π., Ιωάννης Αγγελής, κατά της αθώωσης του Τάσου Θεοφίλου.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του Κ. Παπαδάκη:


Δόθηκε επίσημο αντίγραφο της καθαρογραμμένης πλέον απόφασης 1333/2018 του Αρείου Πάγου που απέρριψε την εισαγγελική αναίρεση κατά της αθωωτικής απόφασης Θεοφίλου.

Από το περιεχόμενό της προκύπτει ότι η απόφαση είναι ομόφωνη και ότι η εκτίμησή της ταυτίζεται πλήρως με όσα είχε υποστηρίξει η υπεράσπιση ότι δηλαδή η εισαγγελική αναίρεση δεν επισημαίνει νομικά σφάλματα στην απόφαση αλλά απλώς παραθέτει μία διαφορετική ουσιαστική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων αυτή που ήταν επιθυμητή για τον αναιρεσίοντα Εισαγγελέα και την Δ.Α.Ε.Ε.Β.

Στις 90 σελίδες της η απόφαση του Αρείου Πάγου παραθέτει την αιτιολογία της αθωωτικής απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου την οποίας την αιτιολογία χαρακτηρίζει ως ειδική και εμπεριστατωμένη αφού εκθέτει με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν και στα οποία στήριξε την κρίση περί της μη ενοχής του κατηγορουμένου.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου καταρρίπτει ένα προς ένα τα επιχειρήματα της αναίρεσης, αφού κρίνει ότι η απαλλακτική απόφαση εκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα στο σύνολό τους και όχι αποσπασματικά, ότι εκθέτει με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά, ότι δεν παραλείπει να εκτιμήσει καμία μαρτυρική κατάθεση, κανένα έγγραφο.

Ειδικά για την αξιολόγηση των ευρημάτων και των αναλύσεων D.N.A. η απόφαση αναδεικνύει το σκεπτικό της αθωωτικής σύμφωνα με την οποία η εξέταση του δείγματος σάρωσης από το πειστήριο δεν έγινε με τον ενδεικνυόμενο επιστημονικά τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης από το ληφθέν από τον κατηγορούμενο μετά τη σύλληψή του βιολογικό υλικό, ότι τα εργαστήρια D.N.A. της Δ.Ε.Ε. εστερούντο διαπιστεύσεων κατά τον χρόνο της επεξεργασίας, ενώ επισημαίνει και την παραδοχή ότι το πειστήριο καπέλο αν και το σημαντικότερο από τα στοιχεία που βρέθηκαν στη ληστεία της Πάρου ήταν το μόνο στο οποίο κατά τη μετάβασή της η βιολόγος των Δ.Ε.Ε. στην Πάρο δεν έλαβε δείγμα σάρωσης.

Η Αρειοπαγιτική απόφαση αναδεικνύει αναλυτικά το γιατί από το αποτέλεσμα της ανάλυσης D.N.A. δεν μπορεί το δικαστήριο να οδηγηθεί στην κρίση ότι ο κατηγορούμενος είναι ο δράστης της ληστείας που φορούσε το καουμπόικο καπέλο, μνημονεύοντας τις καταθέσεις των μαρτύρων ειδικών γνώσεων και την εργαστηριακή έκθεση ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού που κατέθεσε η υπεράσπιση από συντάκτη καθηγητή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και όλα τα έγγραφα και τις εκθέσεις.

Αναφέροντας συχνά το προφανές ότι η Εισαγγελική αναίρεση δεν εντοπίζει νομικά σφάλματα, αλλά απλώς επιζητά διαφορετική ενοχοποιητική αξιολόγηση στα πραγματικά περιστατικά, το 5ο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου τερματίζει οριστικά τη δικαστική περιπέτεια του Τάσου Θεοφίλου, δημιουργώντας την πρώτη αμετάκλητη αθωωτική απόφαση σε δικογραφία της Δ.Α.Ε.Ε.Β. Στην πολιτική σημασία της αθωωτικής απόφασης και την καθοριστική συμβολή του κινήματος συμπαράστασης έχω άλλωστε επανειλημμένα αναφερθεί.

Και καθώς το επόμενο δικαστικό βήμα είναι η εκδίκαση της αίτησης αποζημίωσης του Θεοφίλου για την παράνομη και άδικη φυλάκισή του για πέντε χρόνια, το ερώτημα της αναζήτησης ευθυνών σε εκείνους οι οποίοι έστησαν αυτή τη δικογραφία παραμένει ανοιχτό.

Αθήνα, 20-9-2018

Κώστας Παπαδάκης

 

Πηγή:https://omniatv.com

του Γιάννη Νικολόπουλου
Ο κάθε Κωσταράκος έπρεπε να δίνει απαντήσεις, όχι να κάνει ερωτήσεις.
Πάλι από τους ξέ­νους τα βλέ­που­με. Αν η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη αντε­πα­νά­στα­ση υπο­νο­μεύ­ει την δη­μο­κρα­τία, συ­μπα­ρα­σύ­ρει στο διάβα της και την ελευ­θε­ρο­τυ­πία. Τα όσα δια­δρα­μα­τί­ζο­νται στην Μόρια και τα άλλα κο­λα­στή­ρια, που ίδρυ­σε η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ προ­κει­μέ­νου να συ­ντρι­βούν σω­μα­τι­κά, ηθικά και ψυ­χο­λο­γι­κά οι πρό­σφυ­γες της Μέσης Ανα­το­λής και της Αφρι­κής, δεν απο­τε­λούν θέμα για τα ελ­λη­νι­κά ΜΜΕ της δια­πλο­κής και της σα­πί­λας. Πάλι από τους ξέ­νους τα μα­θαί­νου­με. Από την Γκάρ­ντιαν και το Αλ Τζα­ζί­ρα ή το ΒΒC.
Κά­πο­τε, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, όταν ήταν μα­χη­τι­κή αρι­στε­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση, ξι­φουλ­κού­σε για την Αμυ­γδα­λέ­ζα. Σή­με­ρα, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ παρέα με τους ΑΝΕΛ, δια­χει­ρί­ζο­νται Μό­ριες. Μέσα στα σκου­πί­δια και τα λύ­μα­τα. Μέσα στις αυ­το­κτο­νί­ες και την από­γνω­ση. Μέσα στα κα­ταγ­γε­λό­με­να εγκλή­μα­τα εκ­με­τάλ­λευ­σης και σε­ξουα­λι­κής κα­κο­ποί­η­σης. Μέσα στην εγκα­τά­λει­ψη και τον κυ­νι­σμό. Κά­πο­τε, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, όταν ήταν μα­χη­τι­κή αρι­στε­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση, συ­νέ­κρι­νε την Αμυ­γδα­λέ­ζα και τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης με το Ντα­χά­ου. Σή­με­ρα, η Μόρια τι είναι; Το Άου­σβιτς; Ή η Τρε­μπλίν­κα;
Αν η σύ­γκρι­ση φα­ντά­ζει ανοί­κεια, υπερ­βο­λι­κή και άστο­χη, η κα­τά­στα­ση και η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στα στρα­τό­πε­δα και τους κα­ταυ­λι­σμούς ξε­περ­νούν κάθε φα­ντα­σία και ανοχή. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα στρα­τό­πε­δα που έχουν ιδρυ­θεί στην Ελ­λά­δα. Μια σωστή δια­δι­κτυα­κή και διά ζώσης βόλτα στην Ιτα­λία ή τον φρά­κτη του ισπα­νι­κού Μα­ρό­κου προ­κα­λεί ανα­τρι­χί­λα και απο­τε­λεί όνει­δος για όλους μας. Και βέ­βαια για πα­λιούς και νέους κρα­τι­κούς λει­τουρ­γούς μόνο το…ευ­έ­λι­κτο και επι­τε­λι­κό κρά­τος της Ελ­λά­δας δεν φταί­ει για το αν­θρω­πι­στι­κό έγκλη­μα της Μό­ριας. Με αυτό το πρί­σμα πρέ­πει να αξιο­λο­γη­θεί η εκ Βρυ­ξελ­λών και εις το φέ­η­σμπουκ το­πο­θέ­τη­ση του πρώην αρ­χη­γού ΓΕΕΘΑ, Μι­χά­λη Κω­στα­ρά­κου.
Ο στρα­τη­γός, που είναι σή­με­ρα επι­κε­φα­λής του στρα­τιω­τι­κού βρα­χί­ο­να της ΕΕ, ως πρό­ε­δρος της Στρα­τιω­τι­κής Επι­τρο­πής της Ένω­σης, δεν είναι εκεί­νος που θα απευ­θύ­νει ερω­τή­σεις-εί­ναι ένας από εκεί­νους που θα έπρε­πε να δί­νουν απα­ντή­σεις και να λο­γο­δο­τούν, μαζί με τον πο­λι­τι­κό Διό­σκου­ρο, αρ­μό­διο επί­τρο­πο Δη­μή­τρη Αβρα­μό­που­λο. Για το πού όντως πήγαν τα λεφτά. Πού κατά ομο­λο­γία του στρα­τη­γού και υπεν­θύ­μι­ση του επι­τρό­που είναι όντως πάρα πολλά – 1,6 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ, και όμως οι πρό­σφυ­γες της Μό­ριας και των άλλων στρα­το­πέ­δων δεν έχουν δει ακόμη, για να χρη­σι­μο­ποι­ή­σω την έκ­φρα­ση του συρ­μού, Θεού πρό­σω­πο. Και τα ερω­τή­μα­τα οφεί­λει να τα απευ­θύ­νει κάθε ευαι­σθη­το­ποι­η­μέ­νος πο­λί­της και κάθε έντι­μος δη­μο­σιο­γρά­φος, όχι ο κάθε Κω­στα­ρά­κος.
Γιατί πρέ­πει να συ­ντη­ρεί­ται μια εν πολ­λοίς αχρεί­α­στη, οπωσ­δή­πο­τε βρα­δυ­κί­νη­τη και σί­γου­ρα οχυ­ρω­μέ­νη πίσω από την νο­μι­μό­τη­τα της θε­σμι­κής τα­λαι­πω­ρί­ας, γρα­φειο­κρα­τία κρά­τους και (συ­γκε­κρι­μέ­νων, ευ­ρω­δί­αι­των) ΜΚΟ, που ανα­κυ­κλώ­νει το πρό­βλη­μα και συ­ντη­ρεί απλώς την δική της πα­ρου­σία, χωρίς να βοηθά στο ελά­χι­στο τους ίδιους τους πρό­σφυ­γες προ­κει­μέ­νου να λύ­σουν τα ζέ­ο­ντα ζη­τή­μα­τα δια­μο­νής, σί­τι­σης και διε­θνούς προ­στα­σί­ας τους;
Γιατί οι ένο­πλες δυ­νά­μεις πήραν από τα πρώτα ζεστά ευ­ρω­παϊ­κά κον­δύ­λια, που έπε­σαν το 2015-2016, 89 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, για την κά­λυ­ψη ανα­γκών τους, την ώρα που το υπουρ­γείο Υγεί­ας έπαιρ­νε 25 και το αρ­μό­διο υπουρ­γείο Με­τα­νά­στευ­σης, 12; Ποιος είναι ο κο­στο­λο­γη­μέ­νος και αι­τιο­λο­γη­μέ­νος απο­λο­γι­σμός ο οποί­ος τεκ­μη­ριώ­νει το γιατί οι ελ­λη­νι­κές ένο­πλες δυ­νά­μεις και κυ­ρί­ως ο στρα­τός πήραν τόσα λεφτά; Συ­νε­χί­ζουν να παίρ­νουν και αν γιατί;
Πότε θα γίνει ανοι­κτή και δη­μό­σια λο­γο­δο­σία του πώς, πότε και σε ποιούς δό­θη­καν τα ευ­ρω­παϊ­κά κον­δύ­λια του 1,6 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ; Ποιους και πό­σους ανα­κού­φι­σαν; Ποιό ήταν το απο­τέ­λε­σμα, αν υπάρ­χει «απο­τέ­λε­σμα» δια­φο­ρε­τι­κό από την φρι­κτή κα­τά­στα­ση στην Μόρια και αλλού.
Τα γε­νι­κό­λο­γα, συ­νω­μο­σιο­λο­γι­κά και εν πολ­λοίς ατεκ­μη­ρί­ω­τα σύν­νε­φα κα­χυ­πο­ψί­ας που έχουν μα­ζευ­τεί συλ­λή­βδην πάνω από όλες τις ΜΚΟ που έχουν ενερ­γο­ποι­η­θεί για το ζή­τη­μα, ρί­χνουν νερό στον μύλο της άκρας δε­ξιάς και των φτη­νών, νε­ο­φα­σι­στι­κών σε­να­ρί­ων περί «αφελ­λη­νι­σμού» και «ισλα­μο­ποί­η­σης» της χώρας. Είναι του­λά­χι­στον γε­λοίο και αυ­το­κα­τα­στρο­φι­κό αυτά τα σε­νά­ρια να βρί­σκουν ευ­ή­κοα ώτα ακόμη και ανά­με­σα σε αρι­στε­ρά, λέμε τώρα, ακρο­α­τή­ρια και αρι­στε­ρές, λέμε τώρα, ιστο­σε­λί­δες. Γιατί κά­ποιοι πα­ρά­τη­σαν σπί­τια και δου­λειές και από πε­ρίσ­σευ­μα ψυχής και πλε­ό­να­σμα αν­θρω­πι­σμού δια­σώ­ζουν όχι την…τιμή της Ευ­ρώ­πης αλλά την τιμή της αν­θρω­πό­τη­τας, σώ­ζο­ντας τους κα­τα­τρεγ­μέ­νους της επο­χής μας. Χωρίς να τα «παίρ­νουν». Εκτός και αν ορι­σμέ­νοι δια­κι­νη­τές συ­νω­μο­σιο­λο­γί­ας και έμπο­ροι ψε­μά­των έχουν απο­φα­σί­σει να ακο­λου­θή­σουν τον δρόμο της Λεπέν, του Σαλ­βί­νι και του Ορ­μπάν ή της νέας Bα­γκενχ. Ας μας το πούν από τώρα για να έχουν και την ανά­λο­γη, εκλο­γι­κή, κι­νη­μα­τι­κή και πο­λι­τι­κή, με­τα­χεί­ρι­ση, όταν έρθει η ώρα τους. Και όχι ο υπο­γρά­φων, που γρά­φει και υπο­στη­ρί­ζει τα πα­ρα­πά­νω, δεν τα «παίρ­νει» από τον Σόρος…
Εξάλ­λου, δεν ήταν μέλη «ΜΚΟ», οι ελ­λη­να­ρά­δες προ­μη­θευ­τές που κο­στο­λο­γού­σαν τυ­ρό­πι­τες πέντε φορές πάνω στην Βό­ρεια Ελ­λά­δα ή πρό­σφε­ραν σάπια, λα­δε­ρά φα­σο­λά­κια στα νησιά…
Εντέ­λει, δεν υπάρ­χει πρό­βλη­μα, γε­νι­κά και αό­ρι­στα, «ΜΚΟ», από τη στιγ­μή που ορι­σμέ­νες εξ αυτών έχουν την συ­μπα­ρά­στα­ση και την συ­νε­νο­χή του ελ­λη­νι­κού κρά­τους και των εξ Ευ­ρώ­πης αξιω­μα­τού­χων. Με το αζη­μί­ω­το επί… 1,6 δις ευρώ. Το πρό­βλη­μα επο­μέ­νως δεν είναι πρό­βλη­μα «ΜΚΟ», είναι πρό­βλη­μα ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης και Κο­μι­σιόν, των πραγ­μα­τι­κών συ­νε­νό­χων στο αν­θρω­πι­στι­κό έγκλη­μα της Μό­ριας. Κοντά λοι­πόν στην πο­λι­τι­κή και εν­δε­χο­μέ­νως νο­μι­κή λο­γο­δο­σία των εις τα Ευ­ρώ­πας ελ­λή­νων αξιω­μα­τού­χων που κά­νουν τους Πό­ντιους Πι­λά­τους, νί­πτο­ντας χεί­ρας και απο­ποιού­με­νοι ευ­θύ­νες μπρο­στά στις πύλες του Γολ­γο­θά της Μό­ριας, θα πρέ­πει να απο­λο­γη­θούν κα­ταρ­χάς οι εδώ υπουρ­γοί Με­τα­να­στευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής και τα υπη­ρε­σια­κά στε­λέ­χη όλων των συ­ναρ­μό­διων υπουρ­γεί­ων, κατά το μέρος που δια­χει­ρί­στη­καν αυτό το 1,6 δις ευρώ.
Γιατί όπως έχω γρά­ψει στο πα­ρελ­θόν, ξανά στην φι­λό­ξε­νη γωνιά του rproject, σε κάθε πρό­σφυ­γα και με­τα­νά­στη ανα­λο­γούν κατά κε­φα­λήν του­λά­χι­στον 14.000 ευρώ, που δήθεν προ­ο­ρί­ζο­νται για την στέ­γα­ση, την φρο­ντί­δα, την υγεία και την προ­στα­σία του. Είναι δυ­να­τό, να υπο­στη­ρί­ζει κα­νείς στα σο­βα­ρά πως αν αυτό το ποσό δι­νό­ταν απευ­θεί­ας στον ίδιο τον άν­θρω­πο και την οι­κο­γέ­νειά του, δεν θα έβρι­σκε σωστή στέ­γα­ση, σωστό φα­γη­τό, σωστή πε­ρί­θαλ­ψη και την σωστή οδό για τα χαρ­τιά και τα ει­σι­τή­ρια του, εφό­σον ήθελε να τα­ξι­δέ­ψει σε άλλη χώρα, με το ξε­χα­σμέ­νο σή­με­ρα διε­θνές δια­βα­τή­ριο Χάν­σεν, με την πρέ­που­σα, στο­χευ­μέ­νη βο­ή­θεια ενός πχ με­τα­φρα­στή ή ενός κοι­νω­νι­κού λει­τουρ­γού, προ­κει­μέ­νου να δια­σω­θεί από την κό­λα­ση των πο­λέ­μων και το κο­λα­στή­ριο της Μό­ριας;

Υπάρ­χει κα­νείς που να υπο­στη­ρί­ζει στα σο­βα­ρά πώς δεν θα μπο­ρού­σε να ακο­λου­θη­θεί αυτή η οδός ώστε να μην ξε­φτι­λί­ζο­νται η Ελ­λά­δα σή­με­ρα η Ιτα­λία αύριο, η Ισπα­νία με­θαύ­ριο ή η Ουγ­γα­ρία στα­θε­ρά για το νε­ο­φα­σι­στι­κής κοπής αντι­με­τα­να­στευ­τι­κό μένος που εξα­πο­λύ­ουν οι κρα­τι­κοί και ημι­κρα­τι­κοί βρα­χί­ο­νές τους ενά­ντια στους πρό­σφυ­γες; Των ίδιων προ­σφύ­γων που εν πολ­λοίς προ­έρ­χο­νται από τις κοι­νω­νί­ες και τα κράτη που ξή­λω­σαν οι νε­ο­α­ποι­κιο­κρα­τι­κές στρα­τιω­τι­κές και πο­λι­τι­κές τα­κτι­κές της ΕΕ ή και του ΝΑΤΟ, που…υπε­ρη­φά­νως συμ­με­τέ­χει η πο­λι­τι­κή και η στρα­τιω­τι­κή Ελ­λά­δα του κάθε Κω­στα­ρά­κου, του κάθε Αβρα­μό­που­λου και των ση­με­ρι­νών συ­γκυ­βερ­νώ­ντων ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ.

Πηγή: https://www.redtopia.gr

Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση με υπουργούς Παιδείας της Αριστεράς ν’ αποδεικνύεται αντιδραστικότερη από μια κυβέρνηση με υπουργό Παιδείας της Ν.Δ.; Η ανοιχτή πληγή του μαθήματος των Θρησκευτικών αποδεικνύει ότι, δυστυχώς, κάτι τέτοιο ισχύει.

Η επιλογή (και) του σημερινού υπουργού Παιδείας να διατηρήσει άθικτο το καθεστώς απροκάλυπτου εκβιασμού γονέων και μαθητών που επέβαλε δύο μέρες πριν από τις εκλογές του 2015 ο Ανδρέας Λοβέρδος, αντί να επαναφέρει σε ισχύ την πολύ πιο φιλελεύθερη εγκύκλιο Αρβανιτόπουλου που ίσχυε επί κυβέρνησης Σαμαρά, υποχρεώνει κάθε Σεπτέμβριο χιλιάδες εφήβους και τους γονείς τους σε μια πανηγυρική δήλωση θρησκευτικών φρονημάτων, ακυρώνοντας στην πράξη ακόμη και την εκσυγχρονιστική τομή του 2000 που απάλειψε την εγγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες.

της Νικολέτας Γεροντάκη

 Πρόσφατα η κυρία Καϊλή, καλεσμένη στον ΣΚΑΪ, δήλωσε πώς: «Τα επιδόματα δίνονται σε τύπους σαν τον Καρανίκα,  σε τεμπέληδες που φυτοζωούν χωρίς να θέλουν να εργαστούν». Φυσικά, αυτή η δήλωσή γίνεται εκ του ασφαλούς, αν λάβουμε υπόψιν τα υπέρογκα ποσά με τα οποία αμείβονται άτομα όπως η κυρία Καϊλή, σε αντίθεση με τα χαμηλά επιδόματα που παίρνουν όσα άτομα δικαιούνται. Επιδόματα μπορούν να πάρουν πολλές κοινωνικές ομάδες, όπως άνεργοι/ες, άποροι/ες, Άτομα με Αναπηρίες, άτομα που επιβίωσαν από καταστροφές, πχ. οι πυρόπληκτοι κτλ.
    Έτσι, μια φοιτήτρια Ψυχολογίας, η Χριστίνα Σαρρή ήθελε να δώσει μια απάντηση, ως ένα άτομο που λαμβάνει επίδομα λόγω προβλήματος όρασης. Παραθέτουμε λοιπόν την ανάρτηση της, με άδεια της ίδιας για αναδημοσίευση:

Η μία καθαρίστρια που αρνήθηκε να υπογράψει τη δήλωση έχασε τη δουλειά της, καθώς δεν ανανεώθηκε η σύμβασή της!

Δήλωση περί «κόσμιας συμπεριφοράς» και χωρίς «αντιδράσεις» προς τη Διευθύντρια σχολείου κλήθηκαν να συμπληρώσουν εργαζόμενες στην καθαριότητα σχολείου της Ορεστιάδας, μαζί με την ανανέωση της σύμβασής τους!

Όπως καταγγέλλει η παράταξη «Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας», η οποία φέρνει το θέμα στο φως της δημοσιότητας, «ζητήθηκε από τις καθαρίστριες προκειμένου να ανανεωθεί η σύμβασή τους για τα επόμενα δύο σχολικά έτη, να υπογράψουν μία υπεύθυνη δήλωση με τους πλέον επαχθείς και ταπεινωτικούς όρους.»

Πιο αναλυτικά, απαιτήθηκε «να υπογράψουν πως θα συμπεριφέρονται «κόσμια» στις υποδείξεις της διευθύντριας, δεν θα «αντιδρούν», πως δεν θα προκαλούν εντάσεις εξαιτίας «απρεπούς συμπεριφοράς», και ότι σε περίπτωση που δε συμμορφωθούν στα παραπάνω «θα υποστούν τις νόμιμες συνέπειες» (;).»

Η δήλωση, όπως τη δημοσιεύει η «Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας»

Όπως τονίζει η Δημοτική παράταξη, «το περιστατικό αυτό δυσφημίζει το δήμο, καθώς αποτελεί πανελλήνια πρωτοτυπία μία σχολική επιτροπή δήμου, να εκβιάζει εργαζόμενους ώστε να αποδεχθούν όρους που δεν είναι μέρος της νόμιμης σύμβασης του έργου  και που αποτελούν μέγιστη προσβολή της προσωπικότητάς τους.»

Μάλιστα, «η μία καθαρίστρια υπερασπιζόμενη την αξιοπρέπειά της αρνήθηκε να υπογράψει μία ταπεινωτική υπεύθυνη δήλωση, το ύφος της οποίας παραπέμπει σε αυταρχικό γυμνασιάρχη της δεκαετίας του ΄50, με αποτέλεσμα να μην ανανεωθεί η σύμβασή της και να χάσει τη δουλειά της»!

Το γεγονός επιβεβαιώθηκε και από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, «μετά την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου της 11/9 από την Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών, ο κος Παπαμιχαήλ με την ιδιότητα του προέδρου της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παραδέχτηκε με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι ζητήθηκε από δύο συγκεκριμένες καθαρίστριες να δεσμευθούν γραπτά για την «υπακοή» τους!»

Η δημοτική παράταξη σημειώνει καταληκτικά για το γεγονός:

«Αυτοί που έχουν κληθεί να διαχειριστούν τα ζητήματα του δήμου, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι εκ του νόμου υποχρεωμένοι να σέβονται την προσωπικότητα των εργαζόμενων και όχι να απαιτούν δηλώσεις υποταγής καταπατώντας βάναυσα κάθε έννοια εργασιακών δικαιωμάτων.»

Πηγή:http://www.alfavita.gr

Με πρόσφατη υπουργική απόφαση 139101/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3674/28-08-2018) του υπουργείου Παιδείας μπαίνουν ανυπέρβλητα εμπόδια στην εγγραφή ανήλικων μαθητών στα Εσπερινά Γυμνάσια.

Η συγκεκριμένη απόφαση απαιτεί από τους ανήλικους μαθητές να προσκομίσουν: α) αντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας (είναι απαραίτητη σύμφωνα με τον νόμο η έκδοσή του προκειμένου να εργαστεί κάποιος ανήλικος), β) εκτύπωση από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», από την οποία προκύπτει η σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Για να γίνουν αντιληπτές οι συνέπειες, θυμίζουμε ότι μιλάμε για υποχρεωτική εκπαίδευση, μιλάμε για ανήλικους μαθητές με συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα, μιλάμε για περίπου 70 Εσπερινά Γυμνάσια και πάνω από 5.000 μαθητές!

Δεν γνωρίζουν για την ανεργία;

Δεν έχει ακούσει τίποτε το υπουργείο Παιδείας για τη μεγάλη ανεργία που «ματώνει» τη χώρα μας, ιδιαίτερα στα μνημονιακά χρόνια;

Δεν γνωρίζει το υπουργείο Παιδείας ότι στην αγορά εργασίας επικρατεί κυριολεκτικά μια ζούγκλα, όπου η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία (ιδιαίτερα ανήλικων μαθητών) είναι καθεστώς;

Δεν γνωρίζει, άραγε, ότι οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) είναι από ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι, λόγω της τεράστιας υποστελέχωσής του; Δεν γνωρίζει ότι αν τολμήσει κάποιος να κάνει καταγγελία στο ΣΕΠΕ κινδυνεύει με απόλυση την ίδια μέρα;

Προφανώς όλα αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά, γιατί είναι οι μνημονιακοί νόμοι της τελευταίας δεκαετίας, όλων των κυβερνήσεων, που έχουν διαμορφώσει αυτή την εργασιακή ζούγκλα. Τώρα τι ζητάει;

Αυτές τις μέρες, γονείς ανήλικων μαθητών που είχαν βρει στέγη στα Εσπερινά Γυμνάσια βρέθηκαν σε απόγνωση όταν οι εκπαιδευτικοί τούς έλεγαν ότι για να συνεχίσουν τα παιδιά τους τη φοίτηση στο σχολείο θα έπρεπε να φέρουν βιβλιάριο ενσήμων!

Εκπαιδευτικά σωματεία και φορείς, όπως η ΕΛΜΕ Πειραιά, επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους πως «είναι γνωστό ότι στα εσπερινά σχολεία βρίσκουν σχολική στέγη μια σειρά παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, ανεξάρτητα από το αν δουλεύουν ή όχι. Προβλήματα τα οποία έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής. Τι θα γίνει με αυτούς τους μαθητές, όταν δεν υπάρχει σήμερα η παραμικρή κοινωνική πρόνοια και μέριμναΘα τα πετάξουμε έξω και από το σχολείο;»

Και συνεχίζει το σωματείο των καθηγητών: «Αν ψάχνουν για μαθητές που πάνε εκ του πονηρού σε εσπερινά σχολεία, τους ενημερώνουμε ότι τα πλουσιόπαιδα μπορούν να εξασφαλίσουν και βιβλιάριο εργασίας και εκτύπωση από το σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”. Αντίθετα, αυτοί που δεν μπορούν είναι τα παιδιά της εργατικής τάξης, που παλεύουν να βγάλουν ένα μεροκάματο, συνήθως ανασφάλιστοι και αδήλωτοι».

Το προφίλ των εσπερινών σχολείων

Το πρώτο 6τάξιο Εσπερινό Γυμνάσιο λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 1934/35 με φορέα τον Φοιτητικό Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο, ενώ από παλιότερα (1901) ακόμα λειτουργούσαν η Σχολή Εμποροϋπαλλήλων και διάφορες τεχνικές σχολές.

Μέχρι, όμως, την εποχή εκείνη η νυχτερινή εκπαίδευση λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά με πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων και βρισκόταν έξω από το πλαίσιο του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.

Από τη δεκαετία του ’50 (Ν. 3094/54 και Ν. 3971/59), κυρίως, αρχίζουν να λειτουργούν εσπερινά σχολεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η θεσμοθέτησή τους συνδέθηκε με την προσπάθεια καταπολέμησης του αναλφαβητισμού που στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες είχε απλωμένα τα δίχτυα του στο 80% του ελληνικού πληθυσμού.

Εσπερινά Δημοτικά σχολεία λειτουργούσαν στην Ελλάδα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Οι μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά σχολεία έχουν στη συντριπτική τους πλειονότητα μια μακρά εκπαιδευτική ιστορία αποτυχιών και απορρίψεων στα ημερήσια Δημοτικά και Γυμνάσια.

Στο πλαίσιο αυτό είναι φανερό ότι τα εσπερινά σχολεία δίνουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση και συνέχισής της στο Λύκειο.

Ετσι η απουσία εσπερινής εκπαίδευσης σε περιοχές με πολύ υψηλά ποσοστά διαρροής από το υποχρεωτικό σχολείο (ν. Λασιθίου, ν. Ροδόπης, ν. Κυκλάδων, ν. Ευρυτανίας, ν. Ρεθύμνης, ν. Ζακύνθου κ.λπ.) «αφοπλίζει» δεκάδες χιλιάδες εφήβους και νέους από τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους χωρίς να εγκαταλείψουν την εργασία τους.

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Κώστα Καραβίδα, ο μαθητικός πληθυσμός των νυχτερινών σχολείων «στοιχειοθετεί το προφίλ μιας μερίδας κοινωνικά άτακτων ή αταξινόμητων κοινωνικών υποκειμένων: μετανάστες, ανήλικοι με παραβατική ή επιθετική συμπεριφορά, ενήλικοι εργαζόμενοι, άνθρωποι που για διάφορους λόγους εγκατέλειψαν την εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία και που σχεδιάζουν νέο ξεκίνημα ζωής με ζηλευτή θέληση, βιοπαλαιστές, μουντζουρωμένα χέρια και καθαρό βλέμμα, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, σοβαρές ασθένειες και ψυχολογικά προβλήματα, αδύναμα συμπαθητικά πλάσματα, “κακοί” μαθητές πρωινών σχολείων, η, κατά την κοινή γνώμη, “αλητεία” της γειτονιάς, παιδιά με θητεία στα ναρκωτικά ή στις μικροκλοπές, ένας κόσμος ανθρώπων ρευστός και αβέβαιος μέσα στη σύγχυση μιας ζωής που τάραξε νωρίς τις ευθείες γραμμές της κανονικότητας συνιστά το αντιφατικό και εκρηκτικό μίγμα των μαθητών που θητεύουν στα θρανία της ανάγκης. Ανθρωποι, με δυο λέξεις, που παλεύουν με τον χρόνο και τα χρόνια» και τώρα ωθούνται να ξαναγυρίσουν στον εφιάλτη από τον οποίο προσπαθούν να ξεφύγουν.

«Και τι θα κάνω εγώ τώρα, κύριε;» είπε ο 16χρονος Γ. Τζ. που είχε βρει καταφύγιο στο Εσπερινό Γυμνάσιο Μοσχάτου ύστερα από μια μαύρη σχολική πορεία αποτυχιών σε πρωινό σχολείο. Πορεία που συνδεόταν με ένα νήμα με τη φτώχεια και την ορφάνια.

«Μπορείτε να μου βρείτε εσείς μια δουλειά που να κολλάνε και ένσημα;»

Πηγή:http://www.efsyn.gr

Πραγματοποιήθηκε χτες το πρωί διαμαρτυρία

Έξω από το ΚΥΤ Μόριας στάθηκαν για τρεις περίπου ώρες οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Ασύλου χτες το πρωί, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας τους, αλλά και τις συνθήκες που επιβαρύνουν τους ίδιους, αλλά και τους αιτούντες άσυλο, λόγω του υπερπληθυσμού που χτες άγγιζε τα 9.000 άτομα.

Ο Γιώργος Ματθαίου, υπάλληλος ΚΥΤ Μόριας και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης τόνισε: «Κάνουμε μια προειδοποιητική κινητοποίηση. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, τον υπερπληθυσμό για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν σχέδια από πλευράς υπουργείου» Για τα ίδια προβλήματα έγινε χτες κινητοποίηση και στη Χίο και την Κω.

Επεσήμανε τα προβλήματα μειωμένου προσωπικού στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Ζητάμε άμεσα την αποσυμφόρηση του ΚΥΤ γιατί δημιουργούνται προβλήματα και στους φιλοξενούμενους και στους εργαζόμενους.

Δεν μπορούμε  από τη δυσοσμία

Ο πρόεδρος της περιφερειακής Επιτροπής Εργαζομένων του ΚΥΤ Μόριας Βασίλης Ντάβας μίλησε για «Τραγική η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του υπερπληθυσμού και των συνεχώς αυξανόμενων ροών. Ο αριθμός των 8.700 αιτούντων άσυλο, αντί των 3.100 που αντέχει η υποδομή, έχει κάνει την επιβίωσή τους τραγική. Θέλουμε τη βελτίωση για εκείνους, αλλά και για μας τους εργαζομένους. Πολλές μέρες δεν μπορούμε να σταθούμε εδώ από τη δυσοσμία». Επεσήμανε ότι το ΚΥΤ Μόριας θα έπρεπε να κηρυχθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. «Δεν φαίνεται ο ανθρωπισμός μας μόνο αν τους παραλαμβάνουμε και εν τέλει αυτοί οι άνθρωποι να κοιμούνται στα χαλίκια. Λειτουργήσαμε το ΚΥΤ όταν οι άνθρωποι ήταν σε κατάλληλες συνθήκες, το θέλουμε και τώρα. Δεν θέλουμε άλλες υποσχέσεις από υπουργούς και τη Διοίκηση. Απαιτούμε ενέργειες». Πρόσθεσε επίσης ότι «κατασπαταλούνται χρήματα για τις εταιρείες εκκενώσεως βόθρων», αντί να λυθεί το γραφειοκρατικό πρόβλημα και να προχωρήσει το έργο επισκευής της αποχέτευσης και σύνδεσής του με τον βιολογικό καθαρισμό.

Ο κ. Μπαλπακάκης με τον κ. Ντάβα

Οι αφίξεις δυσκολεύουν την αποσυμφόρηση

Από την πλευρά του ο διοικητής του ΚΥΤ Μόριας, Γιάννης Μπαλπακάκης σχολίασε: «Εγώ συμπαρίσταμαι στο προσωπικό μου, γιατί έχουν δίκιο σε ό,τι αναφέρουν. Παρόλ’ αυτά υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Ενώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετακινείται ο κόσμος στην ενδοχώρα, το περασμένο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα είχαμε 320 αφίξεις, κυρίως Αφγανούς. Με αυτό το δεδομένο δυσκολεύεται η αποσυμφόρηση του Κέντρου».

Για το θέμα της αποχέτευσης διαπίστωσε ότι η γραφειοκρατική καθυστέρηση δεν οφείλεται στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά στην Ειδική Γραμματεία του υπουργείου Οικονομίας. «Κωλυσιεργούν χωρίς λόγο και αφήνουν τους ανθρώπους να εργάζονται μέσα στα λύματα, ενώ δυσκολεύεται πάρα πολύ η διαμονή των προσφύγων, αλλά και των κατοίκων των γύρω χωριών».

Σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση αιτούντων άσυλο στον Πειραιά επανέλαβε ότι γίνεται οργανωμένα: «Είναι ήδη έτοιμη η λίστα των 1800 ανθρώπων να φύγουν τις επόμενες ημέρες».

Πηγή:https://www.emprosnet.gr

Χυδαίες επιθέσεις κατά της Α. Παζιάνου, σε συνέχεια της στοχοποίησης δημοσιογράφων

Συνεχίζονται αμείωτες οι επιθέσεις κατά δημοσιογράφων της Λέσβου, παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει ανάλογες επιθέσεις τις προηγούμενες μέρες. Αντιδράσεις που προκάλεσαν διαμαρτυρίες του δημοσιογραφικού κόσμου στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ακόμα και τοποθέτηση για αυτές στην «Πλατφόρμα για την προαγωγή της προστασίας της δημοσιογραφίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων» που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Th. Jagland.

Την περασμένη Παρασκευή, ήταν η σειρά της δημοσιογράφου του «Ε» και ανταποκρίτριας της εφημερίδας «Καθημερινή» στη Λέσβο, Ανθής Παζιάνου να δεχθεί την επίθεση ακραίων στοιχείων που τις τελευταίες μέρες έχουν πρωταγωνιστήσει σε παράνομες πρακτικές, συστήνοντας μάλιστα και «ομάδες περιφρούρησης» στην περιοχή της Γέρας.

Με αφορμή λοιπόν το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας μας σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε Ελληνίδα στην αυλή εκκλησίας στην ευρύτερη περιοχή της Γέρας, από άτομα που νόμισαν πως είναι πρόσφυγας επειδή φορούσε μαντήλι, εξαπολύθηκε μια επίθεση σε βάρος της δημοσιογράφου μας, μητέρας παιδιού τριών ετών, με διαδικτυακές αναφορές σε βάρος της τιμής, της ηθικής, της υπόληψης και της επαγγελματικής της ιδιότητας, ξεκινώντας από την ιδιότητά της ως γυναίκα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε επίθεση και εναντίον της εφημερίδας μας.

Από μία φωτογραφία

«Η ακροδεξιά και χυδαία, αυτή, επίθεση είναι καθαρά σεξιστική, την ίδια ώρα που επαναλαμβάνει για μένα τα όσα λέγονται για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους της Λέσβου ότι «πληρώνονται από ΜΚΟ για να γράφουν»» αναφέρει σε δήλωσή της η κ. Παζιάνου. Ενώ χτες στην πρωινή εκπομπή του Αντ1 έκανε λόγο για «πολύμηνο μπαράζ στοχοποίησης των συντακτών στο νησί και κατασκευή ψευδών ειδήσεων», αρχής γενομένης από την υποτιθέμενη δημιουργία Χοτ – Σποτ στη Γέρα που διαψεύστηκε κατηγορηματικά.

Ας σημειωθεί ότι επίκεντρο της επίθεσης σε βάρος της κ. Παζιάνου αποτέλεσε αναμνηστική φωτογραφία της αναρτημένη σε προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην οποία εικονίζεται στη διάρκεια ρεπορτάζ του «Ε» και του «Sportlesvos» με τον δημοσιογράφο του «Ε», Βαγγέλη Παπαντώνη για την ομάδα «Cosmos» στο γήπεδο της Μόριας – η οποία αποτελείται από Αφρικανούς αιτούντες άσυλο.

Η κ. Παζιάνου εναντίον των παραπάνω προσέφυγε στη δικαιοσύνη υποβάλλοντας μήνυση και ζητώντας τη σύλληψή τους στα πλαίσια του αυτοφώρου εναντίον τεσσάρων ατόμων, τριών ανδρών και μιας γυναίκας. Το Σαββάτο το μεσημέρι συνελήφθησαν δυο από τους τέσσερις μηνυθέντες. Πρόκειται για άτομα που έχουν δημοσιοποιήσει οι ίδιοι στο διαδίκτυο αναρτήσεις τους σχετικές με περιπολίες που πραγματοποίησαν και ακόμα πραγματοποιούν για να διώξουν αιτούντες άσυλο από τα χωριά τους ενώ καλούσαν και σε «εκλογές» προκειμένου να εκλέξουν πρόεδρο της «ομάδας περιφρούρησης» όπως αποκαλούν την ομάδα που έχουν συγκροτήσει. Οι δύο συλληφθέντες κρατήθηκαν και αφέθηκαν αργά το βράδυ ελεύθεροι με την Εισαγγελία πρωτοδικών Μυτιλήνης να τους παραπέμπει σε τακτική δικάσιμο.

 

Και τηλέφωνα στην ΕΡΤ

Υβριστικά και απειλητικά τηλέφωνα κατήγγειλε ότι δέχεται και η δημοσιογράφος προϊσταμένη του Σταθμού Αιγαίου της ΕΡΤ Αναστασία Σπυριδάκη.

 

Σε υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, αλλά και στον Άρειο Πάγο

ΕΣΗΕΠΗΝ: «Ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) καταγγέλλει εντονότατα το ιδιαίτερα νοσηρό και επικίνδυνο κλίμα που παρά τις συνεχόμενες παρεμβάσεις της Ένωσης, συνεχίζει να καλλιεργείται από ομάδες ακραίων στοιχείων σε βάρος δημοσιογράφων της Λέσβου: «Παρά το γεγονός ότι έχουμε επανειλημμένως τονίσει την υποχρέωση των αρχών στην τήρηση της νομιμότητας, παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μία χαλαρότητα η οποία βοηθά στη αποθράσυνση των ακραίων στοιχείων που πιστεύουν ότι μπορούν να παρανομούν ατιμώρητοι».

Αναφερόμενο, το ΔΣ της ΕΣΗΕΠΗΝ στην επίθεση σε βάρος της δημοσιογράφου του «Ε», επισημαίνει: «Είναι προφανές πως ειδικά στο νησί της Λέσβου έχει αναπτυχθεί ένας πυρήνας ατόμων που παρουσιάζουν μια ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα και από καιρό έχουν δείξει την περιφρόνησή τους τόσο στη έννομη τάξη, όσο και στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Η, με γεωμετρική πρόοδο, εντεινόμενη βία είναι προφανές πως αν δεν απαντηθεί άμεσα από τις αστυνομικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, θα οδηγήσει νομοτελειακά σε πράξεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών». Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΠΗΝ προχωρεί στην άμεση ενημέρωση της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις όσο το δυνατόν πιο άμεσες ενέργειές τους.

Παρέμβαση του Μ. Μπάκα, συντονιστή των «Οικολόγων Πράσινων»

«Η δημοσιογραφία δεν φιμώνεται»

«Είναι προφανές πλέον ότι επιχειρείται οργανωμένα από συγκεκριμένους ακροδεξιούς κύκλους φίμωση του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και ελευθεροτυπία. Στις δύσκολες στιγμές που περνάνε τα νησιά μας, με την ένταση του προσφυγικού ζητήματος και την έξαρση ακροδεξιών συμπεριφορών, οφείλουν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις των κοινωνιών μας να πάρουν θέση και να σταθούν σε κοινό μέτωπο απέναντι σε νοσταλγούς ακροδεξιών και αντιδημοκρατικών πρακτικών και ιδεολογιών. Κανείς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ότι δεν ήξερε» σημειώνει σε παρέμβαση του ο συντονιστής των «Οικολόγων Πράσινων» Μιχ. Μπάκας.

Πηγή:https://www.emprosnet.gr

Στην απαγόρευση εξόδου από το Ισραήλ στη 17χρονη Παλαιστίνια ακτιβίστρια, Αχέντ Ταμί και την οικογένειά της, που επρόκειτο να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και συζητήσεις σχετικά με το παλαιστινιακό κίνημα αντίστασης και την εμπειρία της κράτησης στο Ισραήλ.

«Φοβούνται την αλήθεια. Αν δεν είχαν άδικο, δεν θα φοβόντουσαν την αλήθεια (…) Και κατάφερα να μεταφέρω αυτή την αλήθεια στον κόσμο» δήλωσε η Άχεντ Ταμίμι σε συνέντευξή της στον Guardian τον περασμένο Αύγουστο.

 

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η κυβέρνηση του Ισραήλ αποφάσισε να απαγορεύσει στη 17χρονη Παλαιστίνια, που έχει εξελιχθεί σε σύμβολο του αγώνα κατά της κατοχής, την έξοδο από τη χώρα και τη συμμετοχή της σε εκδηλώσεις για το Παλαιστινιακό κίνημα αντίστασης.

 

Σύμφωνα με το AlJazeera, η Α. Ταμίμι και η οικογένειά της πληροφορήθηκαν από τις παλαιστινιακές αρχές πως το Ισραήλ τους απαγόρευσε να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Σημειώνεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πως οι ισραηλινές απέφυγαν να σχολιάσουν την παραπάνω εξέλιξη.

 

Υπενθυμίζεται πως στις 29 Ιουλίου, η Α. Ταμίμι και η μητέρα της, Ναριμάν, απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές αρχές, μετά από πολύμηνη κράτηση. Πέρασα οκτώ μήνες στη φυλακή, διότι η Ταμίμι είχε χειροδικήσει εναντίον δύο Ισραηλινών στρατιωτών, επεισόδιο που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τη 17χρονη σε ηρωίδα για τους Παλαιστίνιους.

 

Σημειώνεται επίσης πως μόλις στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, οι ισραηλινές αρχές καταδίκασαν σε 14μηνη φυλάκιση τον 21χρονο αδερφό της Αχέντ, Ουαέντ Ταμίμι. Ο νεαρός καταδικάστηκε για ρίψη πετρών κατά ενός ισραηλινού στρατιώτη το 2017, που προκάλεσε τον τραυματισμό του, ενώ ήταν η δεύτερη φορά που συλλαμβάνεται από τις ισραηλινές δυνάμεις, με την πρώτη να είναι για ανάλογο περιστατικό το 2016.
Πηγή:https://www.thepressproject.gr

Achilleas Chiras/SOOC

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης, Εμμανουέλα Κετσιατζή, διέταξε τη σύλληψη με την αυτόφωρη διαδικασία τριών μελών διμοιρίας της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (ΥΑΤ) και του διοικητή της, μετά από μήνυση δημοσιογράφου που κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δημοσιογράφος Τάσος Στυλιανίδης του  thestival.gr κατέθεσε μήνυση υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε από αστυνομικούς της ΥΑΤ κατά τη διάρκεια των συλλαλητηρίων της ΔΕΘ, ενώ κατήγγειλε και υβριστικές εκφράσεις κατά διαδηλωτών με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μήνυση επισύναψε οπτικοακουστικό υλικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει τις καταγγελίες του. Η εισαγγελέας  ζήτησε τη σύλληψη των μηνυόμενων προσώπων για τις πράξεις της παράβασης καθήκοντος και -κατά περίπτωση- της εξύβρισης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι τρεις αστυνομικοί και ο επικεφαλής της διμοιρίας αναζητούνται στα όρια του αυτοφώρου.

Πηγή:https://www.thepressproject.gr

Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Του Θανάση Κούρκουλα ∆ικαιοσύνη για πρόσφυγες – µετανάστες ζωή µε αξιοπρέπεια για όλες και όλους Για 12η συνεχόµενη χρονιά, η Αντιρατσιστική Γιορτή του Κυριακάτικου...