Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

17692373_10210865442905595_828077407_oΝα κλείσουν τα Γραφεία-ορμητήριο της Χρυσής Αυγής

Στη φυλακή οι δολοφόνοι νεοναζί

Ποτέ ξανά φασισμός!

Να τελειώνουμε με τους νοσταλγούς του Χίτλερ και της χούντας πριν θρηνήσουμε νέα θύματα! 

Screenshot_3

Οι ελληνικές εξορμήσεις γίνονται με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

Η αντι­πα­ρά­θε­ση Ελ­λά­δας Τουρ­κί­ας για τις βρα­χο­νη­σί­δες γί­νε­ται στο πλαί­σιο της ευ­ρύ­τε­ρης αντι­πα­ρά­θε­σης με­τα­ξύ των δύο κα­πι­τα­λι­σμών για το μοί­ρα­σμα των ΑΟΖ, των πι­θα­νών κοι­τα­σμά­των υδρο­γο­ναν­θρά­κων που βρί­σκο­νται κάτω από αυτές, καθώς και για τον έλεγ­χο των αγω­γών που διέρ­χο­νται ή θα διέλ­θουν από την πε­ριο­χή. Αλλά υπάρ­χει η πολύ με­γα­λύ­τε­ρη ει­κό­να. Δη­λα­δή η με­γά­λη πο­λε­μι­κή κρίση με επί­κε­ντρο τη Συρία -όπου όλοι πο­λε­μούν ενα­ντί­ον όλων- καθώς και ο κίν­δυ­νος γε­νι­κευ­μέ­νης ανά­φλε­ξης στην Α. Με­σό­γειο και τη Μ. Ανα­το­λή με τις διαρ­κείς απει­λές του Ισ­ρα­ήλ ενα­ντί­ον του Ιράν.
Σε αυτό το γε­ω­πο­λι­τι­κό τοπίο είναι γνω­στό ότι οι ισορ­ρο­πί­ες και οι συμ­μα­χί­ες έχουν ανα­τρα­πεί από καιρό. Η Τουρ­κία έχει έρθει σε ρήξη και με την ΕΕ, αλλά κυ­ρί­ως με τις ΗΠΑ και το Ισ­ρα­ήλ. Αντί­θε­τα έχει βρε­θεί πιο κοντά στη Ρωσία. Η τε­λευ­ταία έχει δυ­να­μώ­σει σε σχέση με την κα­τά­στα­ση που βρι­σκό­ταν τη δε­κα­ε­τία του 1990 και θέλει επί­σης να πάρει το «με­ρί­διό της» από την πε­ριο­χή.

Η Ελ­λά­δα με πρω­το­βου­λί­ες δια­δο­χι­κών κυ­βερ­νή­σε­ων έχει συ­στή­σει τον άξονα με την Κύπρο, την Αί­γυ­πτο και το Ισ­ρα­ήλ, με τις ευ­λο­γί­ες των ΗΠΑ και της ΕΕ και με τη συμ­με­το­χή με­γά­λων πο­λυ­ε­θνι­κών του πε­τρε­λαί­ου. Ταυ­τό­χρο­να η Ελ­λά­δα έχει βρε­θεί τόσο κοντά στις ΗΠΑ όσο ποτέ στο πα­ρελ­θόν, καθώς στην Αθήνα υπάρ­χει η πιο φι­λο­α­με­ρι­κα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση των τε­λευ­ταί­ων δε­κα­ε­τιών. Το πο­λι­τι­κό ξέ­πλυ­μα και οι λι­βα­νω­τοί του Τσί­πρα προς τον Τραμπ στην πρό­σφα­τη επί­σκε­ψή του στις ΗΠΑ (λι­βα­νω­τοί που κα­νέ­νας άλλος Δυ­τι­κο­ευ­ρω­παί­ος ηγέ­της δεν θα ξε­στό­μι­ζε), καθώς και οι προ­σφο­ρές του Καμ­μέ­νου για έτερη με­γά­λη στρα­τιω­τι­κή βάση (εκτός από τη Σούδα) στην Κάρ­πα­θο είναι οι κο­ρυ­φές ενός πα­γό­βου­νου που εμπε­ριέ­χει γνω­στές και άγνω­στες συμ­φω­νί­ες κάτω από το τρα­πέ­ζι.

ΑΟΖ

Σε αυτές τις συν­θή­κες προ­έ­κυ­ψε η νέα ελ­λη­νο­τουρ­κι­κή κρίση με αφορ­μή την υπό­θε­ση της ακταιω­ρού και των Ιμίων/Καρ­ντάκ.

Όσον αφορά το επει­σό­διο με την ακταιω­ρό, τα ελ­λη­νι­κά ΜΜΕ και τα πο­λι­τι­κά κόμ­μα­τα επέ­δει­ξαν και πάλι επι­λε­κτι­κό­τη­τα. Μόλις τον Ιού­λιο του 2017 ελ­λη­νι­κό σκά­φος του Λι­με­νι­κού είχε βάλει με σφαί­ρες κατά τουρ­κι­κού πλοί­ου και μά­λι­στα εμπο­ρι­κού.

Όσον αφορά τα Ίμια/Καρ­ντάκ, σύμ­φω­να με την κυ­ρί­αρ­χη αντί­λη­ψη στην Ελ­λά­δα, απο­τε­λούν κομ­μά­τι της πα­τρί­δας και δεν πρέ­πει να απο­σπα­σθεί από αυτήν ούτε σπι­θα­μή της. Βέ­βαια, οι «τί­τλοι ιδιο­κτη­σί­ας» των βρά­χων δεν προ­κύ­πτουν ευ­θέ­ως από κά­ποια διε­θνή συμ­φω­νία, καθώς τα νησιά δεν κα­το­νο­μά­ζο­νται (ακόμη και η λέξη Ίμια είναι πολύ πρό­σφα­τη εφεύ­ρε­ση).

Ο πραγ­μα­τι­κός λόγος της αντι­πα­ρά­θε­σης για αυτά είναι η ΑΟΖ και η υφα­λο­κρη­πί­δα. Αν είναι ελ­λη­νι­κά και αν είναι βρα­χο­νη­σί­δες κι όχι βρά­χοι, κι αν συ­ντρέ­χουν κι άλλοι πα­ρά­γο­ντες, τότε τα νη­σά­κια έχουν επή­ρεια δηλ. υφα­λο­κρη­πί­δα και ΑΟΖ. Μαζί με άλ­λους τέ­τοιος βρά­χους λοι­πόν στή­νε­ται το παι­χνί­δι του ου­σια­στι­κού απο­κλει­σμού της Τουρ­κί­ας από όλο και με­γα­λύ­τε­ρες πε­ριο­χές του Αι­γαί­ου και (στην πε­ρί­πτω­ση του Κα­στελ­λό­ρι­ζου) της Α. Με­σο­γεί­ου. Πρό­κει­ται, κατ’ ου­σί­αν, για συ­στα­τι­κό μέρος της τε­τρα­με­ρούς συμ­φω­νί­ας Ελ­λά­δας-Κύ­πρου-Ισ­ρα­ήλ-Αι­γύ­πτου, που ανα­κη­ρύσ­σουν με­τα­ξύ τους ΑΟΖ, απο­κλεί­ο­ντας την Τουρ­κία σε μια πολύ στενή λω­ρί­δα κοντά στα πα­ρά­λιά της. Πρό­κει­ται για επι­θε­τι­κή και όχι αμυ­ντι­κή στρα­τη­γι­κή, η οποία χρη­σι­μο­ποιεί ταυ­τό­χρο­να και νο­μι­κά επι­χει­ρή­μα­τα αλλά και κα­νο­νιο­φό­ρους – άλ­λο­τε γαλ­λι­κές και ιτα­λι­κές, άλ­λο­τε ισ­ραη­λι­νές και αμε­ρι­κά­νι­κες.

Είναι σε αυτό το πλαί­σιο που το Ισ­ρα­ήλ κα­τά­φε­ρε να βγει από την απο­μό­νω­σή του. Μά­λι­στα πολύ πρό­σφα­τα (19/2/18) ο Νε­τα­νιά­χου υπέ­γρα­ψε συμ­φω­νία με τον δι­κτά­το­ρα της Αι­γύ­πτου, Σίσι, για πώ­λη­ση ισ­ραη­λι­νού φυ­σι­κού αε­ρί­ου στο Κάιρο. Και σε αυτό τον «έρωτα» κα­θο­ρι­στι­κό ρόλο έπαι­ξαν οι ελ­λη­νι­κές κυ­βερ­νή­σεις που λει­τουρ­γού­σαν ως εν­διά­με­σοι για όσο καιρό ήταν αδια­νό­η­το για την αρα­βι­κή κοινή γνώμη μια αρα­βι­κή χώρα να κάνει ευ­θέ­ως μπίζ­νες με το σιω­νι­στι­κό κρά­τος.

Και είναι σε αυτό πλαί­σιο και εξαι­τί­ας αυτής της τε­τρα­με­ρούς συμ­μα­χί­ας που το Ισ­ρα­ήλ έχει απε­λευ­θε­ρω­θεί να κι­νεί­ται εξαι­ρε­τι­κά απει­λη­τι­κά με στόχο το Ιράν.

Απο­μό­νω­ση

Η Τουρ­κία του Ερ­ντο­γάν είναι απο­μο­νω­μέ­νη από τις δυ­τι­κές συμ­μα­χί­ες που είχε στο πα­ρελ­θόν. Η Γερ­μα­νία πά­γω­σε τις πω­λή­σεις αρ­μά­των Leopard στον τουρ­κι­κό στρα­τό μετά την ει­σβο­λή στο Αφρίν, κρα­τώ­ντας σε κακό επί­πε­δο τις ήδη τε­τα­μέ­νες σχέ­σεις Βε­ρο­λί­νου-Άγκυ­ρας.

Ο Ερ­ντο­γάν προ­σπά­θη­σε να τα βρει με την Ιτα­λία δηλ. να με­τα­πεί­σει τον ιτα­λι­κό κο­λοσ­σό ENI, ώστε να μην προ­χω­ρή­σει σε έρευ­νες και γε­ω­τρή­σεις σε πε­ριο­χές που η Άγκυ­ρα αμ­φι­σβη­τεί γύρω από την Κύπρο. Το αί­τη­μά του το έκανε γνω­στό ο ίδιος ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος μετά τις συ­να­ντή­σεις του με τον Ιταλό πρό­ε­δρο Μα­τα­ρέ­λα και τον πρω­θυ­πουρ­γό Τζε­ντι­λό­νι. Το πιο πι­θα­νό είναι ότι η πα­ρέμ­βα­σή του δεν είχε απο­τέ­λε­σμα. Μια μέρα μετά, η ιτα­λι­κή ENI επι­βε­βαί­ω­σε με επί­ση­μη ανα­κοί­νω­σή της αυτό που ήταν ήδη γνω­στό και είχε προ­κα­λέ­σει την επί­σκε­ψη του Ερ­ντο­γάν στη Ρώμη. Ότι η γε­ώ­τρη­ση στο στόχο «Κα­λυ­ψώ 1» στο Οι­κό­πε­δο 6 της κυ­πρια­κής ΑΟΖ, το οποίο εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται η ιτα­λι­κή εται­ρία σε κοι­νο­πρα­ξία με τη γαλ­λι­κή Total, έδει­ξε «μία υπο­σχό­με­νη ανα­κά­λυ­ψη αε­ρί­ου και επι­βε­βαιώ­νει την επέ­κτα­ση του μο­ντέ­λου Zohr στην κυ­πρια­κή ΑΟΖ».

Ως απά­ντη­ση η Άγκυ­ρα έσπευ­σε να εξαγ­γεί­λει ναυ­τι­κά γυ­μνά­σια δε­σμεύ­ο­ντας πε­ριο­χές της Α. Με­σο­γεί­ου για ναυ­τι­κά γυ­μνά­σια.

Ο Ερ­ντο­γάν δια­πί­στω­σε επί­σης ότι έχει απέ­να­ντί του όλη την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση. Στις 13/2 Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή έστει­λε νέα προει­δο­ποί­η­ση προς την Άγκυ­ρα ότι πρέ­πει να απέ­χει «από αρ­νη­τι­κές δη­λώ­σεις που βλά­πτουν τις σχέ­σεις καλής γει­το­νί­ας» και «από κάθε προ­στρι­βή, απει­λή ή ενέρ­γεια ένα­ντι ενός κρά­τους-μέ­λους, δια­τα­ράσ­σο­ντας τις σχέ­σεις καλής γει­το­νί­ας και την ει­ρη­νι­κή επί­λυ­ση δια­φο­ρών», ανα­φε­ρό­με­νη σαφώς στην Ελ­λά­δα. Η Επι­τρο­πή έχει επι­ση­μά­νει, επί­σης, «την ανά­γκη να σε­βα­στεί η Τουρ­κία την κυ­ριαρ­χία των κρα­τών-με­λών σε ό,τι αφορά τη χερ­σαία επι­κρά­τεια, τα εθνι­κά χω­ρι­κά ύδατα και τον εθνι­κό ενα­έ­ριο χώρο τους».

Την επο­μέ­νη ο ίδιος ο πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής, ο Ζ.-Κ. Γιούν­κερ, όταν ρω­τή­θη­κε για τις πρό­σφα­τες εντά­σεις στις σχέ­σεις της Τουρ­κί­ας με την Ελ­λά­δα και την Κύπρο, είπε ορθά κοφτά και χωρίς δι­πλω­μα­τι­κές αβρό­τη­τες: «Είμαι από­λυ­τα κατά της στά­σης της Τουρ­κί­ας».

Ούτε η συ­νά­ντη­ση-μα­μούθ του Ερ­ντο­γάν με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρεξ Τί­λερ­σον δεν χα­λά­ρω­σε τις εντά­σεις και τις δια­φω­νί­ες της Άγκυ­ρας με την Ουά­σινγ­κτον. Η Τουρ­κία ζητά από τις ΗΠΑ να διαρ­ρή­ξουν πλή­ρως τις σχέ­σεις τους με τους Κούρ­δους του YPG στη Συρία και να τους πά­ρουν πίσω τα όπλα που τους έχουν δώσει –φυ­σι­κά οι Αμε­ρι­κα­νοί αρ­νή­θη­καν και τα δύο.

Όπως εύ­στο­χα πα­ρα­τη­ρεί το «Βήμα» (18/2), η Τουρ­κία έχει απο­μο­νω­θεί από τις δυ­τι­κές συμ­μα­χί­ες της –και αυτό πι­στώ­νε­ται στις επι­τυ­χί­ες των ελ­λη­νι­κών κυ­βερ­νή­σε­ων –σε αντί­θε­ση με την «πε­πα­τη­μέ­νη» που επι­μέ­νει να κάνει κρι­τι­κή στις εκά­στο­τε ελ­λη­νι­κές κυ­βερ­νή­σεις από πιο εθνι­κι­στι­κές θέ­σεις, βλέ­πο­ντας διαρ­κώς «εθνι­κά στρα­πά­τσα» και «εθνι­κές υπο­χω­ρή­σεις». «Αυτό [σ.σ.: η απο­μό­νω­ση της Τουρ­κί­ας] είναι κάτι που πολ­λοί επι­θυ­μού­σαν στην Ελ­λά­δα εδώ και χρό­νια», ανα­φέ­ρει επί λέξει η μία από τις δύο ναυαρ­χί­δες του ελ­λη­νι­κού αστι­κού Τύπου. Όμως ο ίδιος αρ­θρο­γρά­φος έρ­χε­ται, από δια­φο­ρε­τι­κή δια­δρο­μή και για δια­φο­ρε­τι­κούς στό­χους, να επι­ση­μά­νει αυτό που λένε οι διε­θνι­στές και άλλοι «αι­ρε­τι­κοί»: οι επι­τυ­χί­ες της ελ­λη­νι­κής αστι­κής τάξης, δεν ση­μαί­νουν πα­γί­ω­ση της ει­ρή­νης (όπως στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας δεν ση­μαί­νουν κα­λύ­τε­ρη ζωή για τη με­γά­λη μάζα του πλη­θυ­σμού), αλλά αντί­θε­τα είναι δυ­να­τό να προ­κα­λέ­σουν από απλές εντά­σεις έως πο­λε­μι­κά επει­σό­δια. Όταν στρι­μώ­ξεις τον αντί­πα­λο στα σχοι­νιά του ρινγκ, είναι πι­θα­νό να φας με­ρι­κές κάτω από τη ζώνη.

Επι­θε­τι­κό­τη­τα

Από την άλλη αυτή η απο­μό­νω­ση της Τουρ­κί­ας εξη­γεί την επι­θε­τι­κή απά­ντη­ση του Κο­τζιά στην πρό­σφα­τη κρίση. Ο Έλ­λη­νας ΥΠΕΞ δια­μή­νυ­σε πως δεν θα υπάρ­ξει ξανά ει­ρη­νι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά από την ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά. «Εί­μα­στε ένα συ­γκρο­τη­μέ­νο κρά­τος, με καλή άμυνα, καλά αμυ­ντι­κά συ­στή­μα­τα, κα­λούς συμ­μά­χους, υψηλή δι­πλω­μα­τι­κή χω­ρη­τι­κό­τη­τα», είπε. Η θερ­μο­πο­λε­μι­κή αυτή δή­λω­ση συ­νο­δεύ­τη­κε από άλλη μια κυ­νι­κή, αλλά σωστή, δια­πί­στω­ση εκ μέ­ρους του Έλ­λη­να ΥΠΕΞ ότι η Τουρ­κία βρί­σκε­ται σε δυ­σκο­λί­ες διότι «δεν πάει καλά στη Συρία, έχει το μέ­τω­πο του Ιράκ ανοι­κτό, με την Αρ­με­νία έχει κλει­στά τα σύ­νο­ρά της, με το Κυ­πρια­κό συ­μπε­ρι­φέ­ρε­ται ως κα­ου­μπόι στα ανοι­κτά της Ανα­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου, λόγω της ΑΟΖ και από το γε­γο­νός ότι έχουν βρε­θεί, όπως φαί­νε­ται, με­γά­λες πο­σό­τη­τες φυ­σι­κού αε­ρί­ου».

Η τουρ­κι­κή πλευ­ρά ενο­χλεί­ται επί­σης από την πο­ρεία των συ­νο­μι­λιών της Ελ­λά­δας με γει­το­νι­κές της χώρες σχε­τι­κά με την ΑΟΖ, προ­σέ­θε­σε ο Κο­τζιάς υπο­νο­ώ­ντας τη συμ­φω­νία που φαί­νε­ται να κλεί­νει με την Αλ­βα­νία. Πράγ­μα­τι, την ώρα που η Ελ­λά­δα κλεί­νει και αυτό το δι­πλω­μα­τι­κό μέ­τω­πο, η Τουρ­κία έχει ανοι­χτά όχι μόνο δι­πλω­μα­τι­κά, μα και στρα­τιω­τι­κά μέ­τω­πα με όλες τις γει­το­νι­κές της χώρες.

Αυτή η «νευ­ρι­κό­τη­τα» είναι προ­φα­νώς ο μόνος δρό­μος που έμενε στην Τουρ­κία, η κυ­βέρ­νη­ση της οποί­ας έχει εκτο­ξεύ­σει ευ­θεί­ες απει­λές ακόμη και κατά των ΗΠΑ. Στα μέσα Φλε­βά­ρη ο Τούρ­κος υπουρ­γός Άμυ­νας, Ν. Τσα­νι­κλί δή­λω­σε στο γαλ­λι­κό πρα­κτο­ρείο ει­δή­σε­ων ότι «θα πάμε στη Μάν­μπιτζ [σ.σ. πε­ριο­χή που ελέγ­χε­ται από τις κουρ­δι­κές δυ­νά­μεις του YPG]. «Αν είναι εκεί, τόσο το χει­ρό­τε­ρο για εκεί­νους» είπε, απευ­θυ­νό­με­νος προς τις ει­δι­κές δυ­νά­μεις των ΗΠΑ που συ­νερ­γά­ζο­νται με το YPG.

Ακόμη και την Ελ­λά­δα η τουρ­κι­κή κυ­βέρ­νη­ση την βλέ­πει ως μέρος των αμε­ρι­κα­νι­κών σχε­δί­ων. Η πε­ρί­φη­μη δή­λω­ση του συμ­βού­λου του Ερ­ντο­γάν, Γι­γκίτ Μπου­λούτ, που πα­ρο­μοί­α­ζε την Ελ­λά­δα με μύγα, έγινε σε ένα συ­νο­λι­κό­τε­ρο πλαί­σιο, όπου τό­νι­ζε (μι­λώ­ντας στο τουρ­κι­κό TRT) πως «δεν έχει αμ­φι­βο­λία» ότι οι ΗΠΑ σχε­διά­ζουν να σπρώ­ξουν την Ελ­λά­δα στο να επι­τε­θεί στην Τουρ­κία, την ώρα που η τε­λευ­ταία έχει ανοι­χτό μέ­τω­πο στη Συρία.

Είναι εντυ­πω­σια­κές οι ομοιό­τη­τες όσον αφορά τα ιδε­ο­λο­γι­κά αφη­γή­μα­τα σε Ελ­λά­δα και Τουρ­κία και στις αντί­στοι­χες πο­λι­τι­κές συ­μπε­ρι­φο­ρές: Για δε­κα­ε­τί­ες, ακόμη και μέσα στην ελ­λη­νι­κή Αρι­στε­ρά το αφή­γη­μα ήταν πως η χώρα απει­λεί­ται από ΗΠΑ-ΝΑ­ΤΟ που εξω­θούν την Τουρ­κία ενα­ντί­ον μας. Σή­με­ρα –σύμ­φω­να με το «Βήμα»– το πο­σο­στό αντια­με­ρι­κα­νι­σμού στον τουρ­κι­κό πλη­θυ­σμό είναι 83%, ενώ η αντί­θε­ση στο ΝΑΤΟ φτά­νει το 67%. Και η τουρ­κι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση –κυ­ρί­ως αυτής που βρί­σκε­ται αρι­στε­ρά του Ερ­ντο­γάν, δηλ. το Ρε­που­μπλι­κα­νι­κό Λαϊκό Κόμμα– πλειο­δο­τεί σε εθνι­κι­σμό κα­λυ­πτό­με­νο με τον μαν­δύα του αντια­με­ρι­κά­νι­κου αντι­ι­μπε­ρια­λι­σμού (π.χ. ο ηγέ­της του κόμ­μα­τος Κ. Κι­λιν­τσά­ρο­γλου κα­τη­γο­ρεί τον Ερ­ντο­γάν ότι πα­ρα­δί­δει 18 τουρ­κι­κά νησιά στην Ελ­λά­δα).

Και μπο­ρούν εύ­κο­λα να κα­τα­θέ­σουν και νο­μι­κά επι­χει­ρή­μα­τα για την ελ­λη­νι­κή επε­κτα­τι­κό­τη­τα και προ­κλη­τι­κό­τη­τα: Γιατί ενώ είναι βέ­βαιο ότι το τουρ­κι­κό κρά­τος κατά και­ρούς έχει πα­ρα­βιά­σει πολ­λές φορές διε­θνείς συν­θή­κες, δεν είναι μόνο η μία πλευ­ρά που πα­ρα­βιά­ζει τις διε­θνείς συν­θή­κες.

Συν­θή­κες

Το άρθρο 13 της συν­θή­κης της Λο­ζά­νης ανα­φέ­ρει επί λέξει: «Προς εξα­σφά­λι­σιν της ει­ρή­νης, η Ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­σις υπο­χρε­ού­ται να τηρή εν ταις νή­σοις Μυ­τι­λή­νη, Χίω, Σάμω και Ικα­ρία τα ακό­λου­θα μέτρα: Αι ει­ρη­μέ­ναι νήσοι δεν θα χρη­σι­μο­ποι­η­θώ­σιν εις εγκα­τά­στα­σιν ναυ­τι­κής βά­σε­ως ή εις ανέ­γερ­σιν οχυ­ρω­μα­τι­κού τίνος έργου».

Επί­σης η συν­θή­κη προ­βλέ­πει την απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της Λή­μνου και της Σα­μο­θρά­κης. Πολύ αυ­στη­ρό­τε­ρη απο­στρα­τιω­κο­ποί­η­ση προ­βλέ­πε­ται για τα Δω­δε­κά­νη­σα, σύμ­φω­να με τη Συν­θή­κη των Πα­ρι­σί­ων του 1947 με την οποία η Ιτα­λία τα πα­ρα­χώ­ρη­σε στην Ελ­λά­δα (προ­σαρ­τή­θη­καν το 1948). Σύμ­φω­να με το άρθρο 14 της Συν­θή­κης όλες οι Κυ­κλά­δες «θα απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­θώ­σι και θα πα­ρα­μεί­νω­σι απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­ναι».

Η τω­ρι­νή αντι­πα­ρά­θε­ση γί­νε­ται σί­γου­ρα με κα­λύ­τε­ρους πο­λι­τι­κούς όρους όσον αφορά την ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά, καθώς έχει όλους τους με­γά­λους παί­κτες με το μέρος της. Αυτό όμως δεν ση­μαί­νει ότι μπο­ρεί να επι­βά­λει μια μό­νι­μη ει­ρή­νη στην πε­ριο­χή. Οι Έλ­λη­νες κα­πι­τα­λι­στές μπο­ρεί να κερ­δί­ζουν πολλά στη νέα τρά­που­λα που μοι­ρά­ζε­ται (από συμ­με­το­χή στις εξο­ρύ­ξεις και στα κέρδη τους, συμ­με­το­χή στην κα­τα­σκευή των αγω­γών υδρο­γο­ναν­θρά­κων και στα κέρδη τους, με­γά­λη ελευ­θε­ρία οι­κο­νο­μι­κών κι­νή­σε­ων στα Βαλ­κά­νια κ.λπ.). Ωστό­σο, ο λαός δεν έχει να πε­ρι­μέ­νει ούτε ψί­χου­λο από αυτά τα κέρδη. Μόνο να πλη­ρώ­σει, θα κλη­θεί. Σε χρήμα και πι­θα­νά σε αίμα.

*Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

πηγή:rproject.gr

1Το Σάββατο 17 Μάρτη βγαίνουμε στους δρόμους κατά του ρατσισμού, του φασισμού, του πολέμου, και της φτώχειας την ώρα που στον πλανήτη βαρύνουν οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, το χωρίς τέλος δράμα του ξεριζωμού, η εκμετάλλευση, ο κατατρεγμός, η στέρηση στο δικαίωμα προστασίας των προσφύγων, η άνοδος της φασιστικής απειλής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Διαδηλώνουμε σε πολλές χώρες και πόλεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πιάνοντας το νήμα από τη περσινή διεθνή κινητοποίηση στις 18 Μάρτη, για να μπει φραγμός στην επίθεση σε δικαιώματα και ελευθερίες ντόπιων και μεταναστών, στην οικονομική βία της εξαθλίωσης σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, στις διακρίσεις σε βάρος όσων έχουν διαφορετικό χρώμα, φυλή, θρησκεία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, χώρα προέλευσης.

27752414_1578188548944955_1260444420905368251_nΣτη μητρόπολη των εκατομμυρίων το πιο ζωντανό καρναβάλι δε θα μπορούσε να γίνεται πουθενά αλλού από τις γειτονιές των φτωχών ανθρώπων.
Ήταν συγκινητικο η παρέλαση με τα τύμπανα και τους μασκαρεμένους να χορεύουμε στα στενά γύρω από τη Ζήνωνος, εκεί στην κάτω Ομόνοια.
Να βγαίνουν κατά εικοσαδες στα μπαλκόνια οι μετανάστες και πολλοί να κατεβαίνουν και να μπαίνουν στην παρέλαση δίπλα μας με γέλια και χορό.
Υπέροχο ήταν ακόμα μια χρονιά το καρναβάλι στο Μεταξουργείο.

To σχόλιο του Πέτρου Καπετανόπουλου

1του Θανάση Κούρκουλα

Με εμφάνιση τάγματος εφόδου, καμιά διακοσαριά χρυσαυγίτες με επικεφαλής τον Κασιδιάρη και άλλους υπόδικους βουλευτές, παρουσιάστηκε η Χρυσή Αυγή στο εθνικιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης.

Είχε προη­γη­θεί βίαιη ει­σβο­λή χρυ­σαυ­γι­τών στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, που θύ­μι­ζε προ­γε­νέ­στε­ρες επο­χές τσα­μπου­κά­δων των νε­ο­να­ζί. Στο συλ­λα­λη­τή­ριο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, η Χρυσή Αυγή χει­ρο­κρο­τή­θη­κε από τμήμα του πλή­θους και δεν απο­δο­κι­μά­στη­κε από κα­νέ­ναν. Κο­λύ­μπη­σε στον εθνι­κι­στι­κό πα­ρο­ξυ­σμό του πα­πα­δα­ριού, των χου­λι­γκά­νων, των εφέ­δρων, των παμ­μα­κε­δο­νι­κών ενώ­σε­ων και των ακρο­δε­ξιών συ­νον­θυ­λευ­μά­των σαν ψάρι στο νερό, συμ­με­τέ­χο­ντας για πρώτη φορά τα τε­λευ­ταία χρό­νια σε κι­νη­το­ποί­η­ση ευ­ρύ­τε­ρη από τις δικές της γιορ­τές μί­σους. Στο ίδιο συλ­λα­λη­τή­ριο, φα­σι­στι­κές ομά­δες έκα­ψαν την κα­τά­λη­ψη Libertatia, ενώ οι χρυ­σαυ­γί­τες βε­βή­λω­σαν το μνη­μείο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας, κυ­νή­γη­σαν και ξυ­λο­κό­πη­σαν πε­ρα­στι­κούς. Αυτές τους οι «επι­τυ­χί­ες», καθώς και οι μνή­μες από τις πα­λαιό­τε­ρες εθνι­κι­στι­κές φιέ­στες για το Μα­κε­δο­νι­κό το ’92, μέσα στις οποί­ες η Χρυσή Αυγή αν­δρώ­θη­κε ως φα­σι­στι­κή ορ­γά­νω­ση, έδω­σαν στον Μι­χα­λο­λιά­κο την ελ­πί­δα πως μπο­ρεί να ξε­φύ­γει από την απο­μό­νω­ση όπου έχει πε­ριέλ­θει μέσα από τη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης και τις συ­νε­χι­ζό­με­νες αντι­φα­σι­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις όποτε ξε­μυ­τί­ζουν σε δη­μό­σιο χώρο. Ήταν μια χρυσή ευ­και­ρία για τους Έλ­λη­νες ναζί να ξα­να­βγούν στον αφρό του εθνι­κι­στι­κού ρεύ­μα­τος ως νό­μι­μο κόμμα πα­τριω­τών-εθνι­κι­στών.

1του Θανάση Κούρκουλα

Τα τελευταία χρόνια στον Έβρο, λειτουργεί ένας παρακρατικός μηχανισμός, που απάγει, ξυλοκοπάει και επαναπροωθεί ανθρώπους που έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα στη γειτονική Τουρκία. Στα τέλη Γενάρη είδαν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ με αδιάσειστα στοιχεία, βίντεο, ηχητικά, γραπτά μηνύματα και προφορικές μαρτυρίες προσφύγων που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία.

Τους ξυ­λο­κο­πούν και τους κλέ­βουν

Οι δι­κη­γό­ροι Αντώ­νης και Θο­δω­ρής Κα­ρα­γιάν­νης ασχο­λού­νται με υπο­θέ­σεις προ­σφύ­γων τα τε­λευ­ταία 4 χρό­νια. Από το κα­λο­καί­ρι του 2017, για του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις πε­ρι­πτώ­σεις, που έχουν κλη­θεί από πρό­σφυ­γες στην πε­ριο­χή προ­κει­μέ­νου να ανα­λά­βουν τη διεκ­πε­ραί­ω­ση των αι­τη­μά­των ασύ­λου τους, δια­θέ­τουν στοι­χεία για πα­ρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις. Έχο­ντας την ακρι­βή το­πο­θε­σία των προ­σφύ­γων, ει­δο­ποιούν τις αστυ­νο­μι­κές αρχές προ­κει­μέ­νου να τους εντο­πί­σουν για να υπο­βά­λουν αι­τή­μα­τα ασύ­λου. Στη συ­νέ­χεια και αφού η αστυ­νο­μία φτά­σει στο ση­μείο και συλ­λά­βει τους πρό­σφυ­γες, δια­κό­πτε­ται κάθε επι­κοι­νω­νία με τους δι­κη­γό­ρους και οι άν­θρω­ποι αυτοί εξα­φα­νί­ζο­νται.

1Η Συνέλευση της ΚΑΡ θα γίνει την Τετάρτη 14 Φλεβάρη, στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο «Κομμούνα» (Ιουλιανού 67).

Προτεινόμενo θέμα:

Η καμπάνια για τη διεθνή μέρα κατά του ρατσισμού, του φασισμού,του πολέμου και της φτώχειας, Σάββατο 17/3.

Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό»

 

1του Θανάση Κούρκουλα

100.000; 150.000; 200.000; Μικρή σημασία έχει. Δεν είναι της τάξης του 92; Ναι. Δεν είναι η επίσημη γραμμή της εγχώριας αστικής τάξης αλλά το κοινωνικό και πολιτικό δεξιό λαϊκιστικό-ακροδεξιό συμπλήρωμά της; Σωστό επίσης. Δεν το διοργάνωσε το ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά η λαϊκή δεξιά, η ακροδεξιά και οι φασίστες; Μάλιστα. Παρόλα αυτά, ενδεχομένως ζούμε τη γέννηση με μαζικούς όρους ενός αντιδραστικού, ακροδεξιού πολιτικού ρεύματος που ο Σαμαράς, ο Κούλης και οι λοιποί συγγενείς δύσκολα θα το εκφράσουν πολιτικά στη συνέχεια. Και που οι νεοναζί της ΧΑ – ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα καβαλήσουν επικίνδυνα πάνω του – είναι μόνο ένα τμήμα του.

1Αντιφασιστική-διεθνιστική συγκέντρωση-πορεία
Με αφορμή τα γεγονότα στα Ίμια τον Γενάρη του 1996 η χρυσή αυγή οργανώνει κάθε χρόνο μια πανελλαδική φασιστοσύναξη στο μνημείο των Ιμίων στην πλατεία Ρηγίλλης, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί το πολεμοκάπηλο κλίμα και να στήσει την δική της φιέστα.

Αυτή η θλιβερή παράδοση έλαβε τέλος τα τελευταία χρόνια χάρη στην συντονισμένη και ενωτική δράση του Αντιφασιστικού Κινήματος. Μέσα από τις επιτυχημένεςκινητοποιήσεις μας η χρυσαυγίτικη εθνικιστική φιέστα στην Πλατεία Ρηγίλλης ματαιώνεται και μεταφέρεται κακήν κακώς στα γραφεία τους στην οδό Μεσογείων όπου και πραγματοποιεί μια θλιβερή και άμαζη φασιστοσύναξη. Για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος οι τραμπούκοι της χρυσής αυγής θα μείνουν κλεισμένοι στα γραφεία τους. Το αντιφασιστικό κίνημα για άλλη μία φορά δεν θα τους επιτρέψει να κυκλοφορήσουνστους δρόμους της πόλης.

Screenshot_15

της Κατερίνας Καλλέργη

*Από το σύνθημα στην Πορεία Γυναικών «even more pissed than last year»

Ένα χρόνο μετά την εκλο­γι­κή νίκη του Τραμπ και ήδη εχουν μπει σε εφαρ­μο­γή οι κα­τα­στρο­φι­κές πο­λι­τι­κές του. Ιδιαί­τε­ρα στο κομ­μά­τι των γυ­ναι­κεί­ων δι­καιω­μά­των το μέλ­λον φα­ντά­ζει ακόμα πιο δυ­σοί­ω­νο: ο Τραμπ είναι πα­ρα­πά­νω από πρό­θυ­μος να υλο­ποι­ή­σει όλη την μι­σο­γύ­νι­κη και ομο­φο­βι­κή ατζέ­ντα. Πρό­σφα­τα μά­λι­στα, έθεσε σε ισχύ τον νόμο πού είχε δη­μιουρ­γή­σει ο Ρί­γκαν και ο οποί­ος ορί­ζει ότι όποια διε­θνής ΜΚΟ χρη­μα­το­δο­τεί­ται από το αμε­ρι­κά­νι­κο κρά­τος υπο­χρε­ού­ται να κλεί­σει όλες της τις υπη­ρε­σί­ες οι οποί­ες σχε­τί­ζο­νται με οποιο­δή­πο­τε τρόπο με τις αμ­βλώ­σεις. Ταυ­τό­χρο­να, διέ­κο­ψε την χρη­μα­το­δό­τη­ση του UNPFA –του με­γα­λύ­τε­ρου χο­ρη­γού δω­ρε­άν μέσων αντι­σύλ­λη­ψης πα­γκο­σμί­ως.

Picture1

Η Κίνησης »Απελάστε το Ρατσισμό» Πάτρας θα βρίσκεται την Κυριακή 28/1 και ώρα 12-2 στον Έσπερο, ώστε να συλλέξει τρόφιμα και είδη ένδυσης για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στοιβαγμένοι στο πρώην εργοστασιακό χώρο Λαδοπουλου.

.Οι αναγκες ειναι διαρκεις,και καθημερινες,ιδιαιτερα αν σκεφθουμε οτι οι ανθρωποι αυτοι ειναι χωρίς καμία στήριξη(κυβερνητική,Υπατης Αρμοστείας κλπ).

●Καλούμε όλους να συνδράμουν στήν προσπάθεια γιά τήν επιβίωση τών προσφύγων.
●Καλούμε φορείς κ συλλογικότητες τού λαού,νά ανταποκριθούν στό καλεσμά μας.

Δίνουμε μιά επικαιροποιημένη λίστα ειδών ΠΡΩΤΗΣ ανάγκης:
○-Γάλα εβαπορε/ζάχαρη/σταφίδες/τσα’ι’.Αυτα γιά τό πρωινό.
○-Ρύζι/φακές/οσπρια/ηλιέλαιο/τοματοχυμός/πέννες.
○-Αθλητικά παπούτσια(Ν°40,41,42,43) κ καλτσες.
○-Μπουφάν.
○-Φούτερ(παντελόνια κ μπλούζες)
○-Παντελόνια τζήν.
○-Πουλόβερ.

ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ!