Αντιφασιστική Πορεία στη Δάφνη 10/11

Αντιφασιστική Πορεία στη Δάφνη 10/11

Screen Shot 2017-11-12 at 6.50.20 AMΠολλές δεκάδες αντιφασιστών/αντιφασιστριών, μελών δημοτικών παρατάξων, σωματείων εκπαιδευτικών και εργαζομένων, μελών οργανώσεων της αριστεράς και αντιρατσιστικών οργανώσεων (μεταξύ των οποίων η Λαϊκή Ενότητα και η Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό» πραγματοποίησαν χθες (10/11) αντιρατσιστική – αντιφασιστική πορεία καταδίκης της θρασύδειλης φασιστικής επίθεσης στο σπίτι του μικρού Αμίρ.

Με συν­θή­μα­τα όπως «ανοι­χτά σχο­λεία για όλα τα παι­διά, να κλεί­σουν τα στρα­τό­πε­δα τα ρα­τσι­στι­κά», «Ούτε στη Δάφνη ,ούτε που­θε­νά, τσα­κί­στε τους φα­σί­στες σε κάθε γει­το­νιά» και «Τον φα­σι­σμό τσα­κί­ζουν αγώ­νες τα­ξι­κοί, κυ­βέρ­νη­ση ναζί δου­λεύ­ου­νε μαζί», οι δια­δη­λω­τές/τριες έδει­ξαν με τον πιο ξε­κά­θα­ρο τρόπο ότι οι μόνοι που είναι ανε­πι­θύ­μη­τοι στη Δάφνη είναι  οι φα­σί­στες και οι ρα­τσι­στές, ενώ κα­τέ­δει­ξαν τις ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης για το πε­ρι­στα­τι­κό.

Περ­νώ­ντας από το 6ο δη­μο­τι­κό σχο­λείο Δάφ­νης (σχο­λείο που πη­γαί­νει ο Αμίρ) αλλά και από το σπίτι του Αμίρ, ο κό­σμος της Δάφ­νης έδει­ξε την αλ­λη­λεγ­γύη του στον Αμίρ αλλά και σε κάθε πρό­σφυ­γα και με­τα­νά­στη που λόγω των πο­λι­τι­κών της κυ­βέρ­νη­σης, δεν μπο­ρεί να επα­νε­νω­θεί με την οι­κο­γέ­νειά του, βιώ­νει κοι­νω­νι­κό απο­κλει­σμό στην Ελ­λά­δα και στο­χο­ποιεί­ται από το ρα­τσι­στι­κό δη­λη­τή­ριο ρα­τσι­στών και νε­ο­να­ζί.

Η πο­ρεία ήταν μια πρώτη απά­ντη­ση στη σειρά δρά­σε­ων ενά­ντια στο ρα­τσι­σμό, στο φα­σι­σμό, και στις ρα­τσι­στι­κές πο­λι­τι­κές της κυ­βέρ­νη­σης στη γει­το­νιά.

Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό»

Πε­ρισ­σό­τε­ρες φω­το­γρα­φί­ες εδώ

 

39

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση