Πορεία για την Ηριάννα και τον Περικλή, 15 Μάρτη, 6 μ.μ. Προπύλαια

Πορεία για την Ηριάννα και τον Περικλή, 15 Μάρτη, 6 μ.μ. Προπύλαια

1Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της πανελλαδικής ημέρας δράσης την Πέμπτη 15/3 στις 18:00 στα Προπύλαια Καλούμε την Τετάρτη 21/3 στις 09:00 στο Εφετείο
 

Σε πε­ριό­δους κρί­σης όπως η πα­ρού­σα, ο πε­ριο­ρι­σμός βα­σι­κών δι­καιω­μά­των και η πε­ραι­τέ­ρω βύ­θι­ση με­γά­λου μέ­ρους της κοι­νω­νί­ας στην οι­κο­νο­μι­κή εξα­θλί­ω­ση, δεν μπο­ρεί να μην συ­νο­δεύ­ε­ται από την κα­τα­στο­λή και την τι­μω­ρία όσων τολ­μούν να αντι­στέ­κο­νται. Δίκες όπως οι πρό­σφα­τες του Τ. Θε­ο­φί­λου, των Σκου­ριών, του Μ.Ζέρβα, της Ηριάν­νας και του Πε­ρι­κλή απο­τε­λούν κρί­κους σε μια κρα­τι­κά ορ­γα­νω­μέ­νη προ­σπά­θεια με διπλό στόχο. Να δια­λύ­σουν στο­χευ­μέ­να αν­θρώ­πους του αγώνα ρί­χνο­ντάς τους στη φυ­λα­κή και να προει­δο­ποι­ή­σουν τους υπό­λοι­πους και τις υπό­λοι­πες πως δεν θα αρ­γή­σει και η σειρά τους αν δεν τα πα­ρα­τή­σουν. Αυτές οι προ­σπά­θειες δια­μορ­φώ­νουν ένα σπι­ράλ κα­τα­στο­λής και πει­θάρ­χη­σης ως μια προ­σπά­θεια πε­ραι­τέ­ρω θω­ρά­κι­σης του κρά­τους δια της επί­θε­σης στα δι­καιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες των “από κάτω” και ως τέ­τοιες μας αφο­ρούν όλες και όλους.

Η προ­σπά­θεια μα­ζι­κής τρο­μο­κρά­τη­σης δεν είναι απρό­σω­πη. Βα­σι­κός της φο­ρέ­ας είναι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η κυ­βέρ­νη­σή του, σε συ­νέ­χεια των πο­λι­τι­κών επι­λο­γών των προη­γού­με­νων κυ­βερ­νή­σε­ων, παρά την επι­κοι­νω­νια­κή δια­χεί­ρι­ση της σύ­γκρου­σής του με το δι­κα­στι­κό λόμπυ. Όχι μόνο δεν προ­χώ­ρη­σε σε κα­τάρ­γη­ση του τρο­μο­νό­μου (άρθρο 187Α του Ποι­νι­κού Κώ­δι­κα), αλλά πριν από λί­γους μήνες προ­σπά­θη­σε να τον ενι­σχύ­σει, ώστε να ποι­νι­κο­ποιού­νται ακόμη και τα φρο­νή­μα­τα. Στην ίδια κα­τεύ­θυν­ση, ετοι­μά­ζε­ται να ψη­φί­σει την αυ­στη­ρο­ποί­η­ση του Σω­φρο­νι­στι­κού Κώ­δι­κα και να εξα­σφα­λί­σει πως όποιος και όποια μπαί­νει στη φυ­λα­κή με την πο­λύ­τι­μη βο­ή­θεια των μη­χα­νι­σμών κα­τα­στο­λής, της αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής και των “ου­δέ­τε­ρων” δι­κα­στη­ρί­ων, θα συν­θλί­βε­ται μια για πάντα προς γνώση και συμ­μόρ­φω­ση των υπο­λοί­πων. Μά­λι­στα δια­φαί­νε­ται από πλευ­ράς κυ­βέρ­νη­σης η τάση να επεν­δύ­σει πο­λι­τι­κά στη θε­ω­ρία των δύο άκρων ως μια προ­σπά­θεια επι­κοι­νω­νια­κής δια­χεί­ρι­σης της κοι­νω­νι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης.

Ει­δι­κή λοι­πόν και γε­νι­κή κα­τα­στο­λή ξε­δι­πλώ­νο­νται με βάση τις πολ­λα­πλές δυ­να­τό­τη­τες του τρο­μο­νό­μου, ο οποί­ος επι­βάλ­λει βα­ρύ­τα­τες ποι­νές για εγκλή­μα­τα που χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται ως κοινά από τον Ποι­νι­κό Κώ­δι­κα, όταν οι αρχές απο­φα­σί­σουν πως έγι­ναν από τρο­μο­κρά­τες για τους σκο­πούς τους. Τότε, και οι ελά­χι­στες εγ­γυ­ή­σεις της απο­νο­μής δι­καιο­σύ­νης αί­ρο­νται και μπαί­νει σε λει­τουρ­γία ένας τε­ρά­στιος μη­χα­νι­σμός πα­ρα­γω­γής υπό­πτων. Ξε­κι­νώ­ντας από με­μο­νω­μέ­να άτομα και γε­γο­νό­τα, η αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή στή­νει ιστο­ρί­ες, γε­νι­κεύ­ει διώ­ξεις και πα­ρα­κο­λου­θή­σεις, εφαρ­μό­ζει βία και απάν­θρω­πες ανα­κρι­τι­κές με­θό­δους και αν δε βρε­θούν οι δι­κα­στές που θα απο­τε­λέ­σουν την εξαί­ρε­ση, πε­τυ­χαί­νει κα­τα­δί­κες και φυ­λα­κί­σεις. Ο 187Α ολο­κλη­ρώ­νε­ται με το DNA, τον εξα­να­γκα­σμό, άμεσο ή έμ­με­σο, λήψης του από τους συλ­λη­φθέ­ντες και τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση των αμ­φί­βο­λης αξιο­πι­στί­ας απο­τε­λε­σμά­των του, απο­τε­λώ­ντας έτσι το πιο ισχυ­ρό όπλο στα χέρια του κρά­τους ενά­ντια στον κόσμο του αγώνα.

Στα πρό­σω­πα της Ηριάν­νας και του Πε­ρι­κλή, ο μη­χα­νι­σμός του τρο­μο­νό­μου βρήκε δύο από τα πολλά θύ­μα­τα του. Το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο τους πε­ριε­λάμ­βα­νε όλα τα βα­σι­κά συ­στα­τι­κά των τρο­μο­ϋ­πο­θέ­σε­ων: δήθεν συμ­με­το­χή σε τρο­μο­κρα­τι­κή ορ­γά­νω­ση, δείγ­μα­τα DNA επι­σφα­λή και σε τόσο μικρή πο­σό­τη­τα που δεν μπο­ρού­σαν να επα­νε­ξε­τα­στούν και να δια­σταυ­ρω­θούν, σκια­γρά­φη­ση ενός αό­ρι­στα ύπο­πτου και με αναρ­χι­κές τά­σεις κοι­νω­νι­κού πε­ρι­βάλ­λο­ντος. Στην πε­ρί­πτω­ση της Ηριάν­νας ποι­νι­κο­ποι­ή­θη­καν με πρω­το­φα­νή τρόπο ακόμα οι πολύ προ­σω­πι­κές της σχέ­σεις, ακόμα και τα τα­ξί­δια της σε προ­ο­ρι­σμούς που σύμ­φω­να με το δι­κα­στή­ριο επι­λέ­γουν τρο­μο­κρά­τες. Η κα­τα­δί­κη ήρθε, ενά­ντια στην κοινή λο­γι­κή και την προ­φα­νή αθω­ό­τη­τά τους, τον Ιού­νιο του 2017, λίγο μετά την επί­θε­ση στον πρώην πρω­θυ­πουρ­γό Λ. Πα­πα­δή­μο και σε μια πε­ρί­ο­δο που το κρά­τος και οι μη­χα­νι­σμοί του επι­ζη­τού­σαν μια ρε­βανς. Έκτο­τε, πα­ρα­μέ­νουν στη φυ­λα­κή και στις 21 Μαρ­τί­ου αρ­χί­ζουν οι δίκες τους σε δεύ­τε­ρο βαθμό.

Πι­στεύ­ου­με βαθιά πως τί­πο­τα δεν έχει τε­λειώ­σει και θα αφιε­ρώ­σου­με όλες μας τις δυ­νά­μεις στη μάχη του Εφε­τεί­ου που πλη­σιά­ζει. Και επει­δή στις μάχες ενά­ντια στο κρά­τος και σε όλες τις μορ­φές κα­τα­πί­ε­σης και κα­τα­στο­λής που αυτό μπο­ρεί να εφεύ­ρει, το με­γα­λύ­τε­ρο όπλο είναι η αλ­λη­λεγ­γύη, θα αγω­νι­στού­με από κοι­νού για να τους πά­ρου­με πίσω.

Συμ­με­τέ­χου­με στην κι­νη­το­ποί­η­ση της πα­νελ­λα­δι­κής ημέ­ρας δρά­σης την Πέμ­πτη 15/3 στις 18:00 στα Προ­πύ­λαια

Κα­λού­με την Τε­τάρ­τη 21/3 στις 09:00 στο Εφε­τείο

Ανα­σύν­θε­ση-ΟΝ­ΡΑ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α

Αντιε­ξου­σια­στι­κή Κί­νη­ση Αθή­νας

ΑΡΑΝ – Αρι­στε­ρή Ανα­σύν­θε­ση

ΑΡΑΣ – Αρι­στε­ρή Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Συ­σπεί­ρω­ση

ΑΡΚ – Αρι­στε­ρή Ρι­ζο­σπα­στι­κή Κί­νη­ση

Αναρ­χο­συν­δι­κα­λι­στι­κή Πρω­το­βου­λία Ρο­σι­νά­ντε

ΔΕΑ – Διε­θνι­στι­κή Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

Δί­κτυο για τα πο­λι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα

Δι­κτύ­ω­ση για την ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά

ΝΑΡ για την κομ­μου­νι­στι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση

νέοι/νέες ΛΑ.Ε

νΚΑ – νε­ο­λαία Κομ­μου­νι­στι­κή Απε­λευ­θέρωση

1

58

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση