Να σταματήσει η αθλιότητα των hot spot

Τη Δευ­τέ­ρα 20 Νο­έμ­βρη, η δυ­να­τή βροχή με­τέ­τρε­ψε τα hot spot, όπως αυτό της ΒΙΑΛ στη Χίο και στη Μόρια στη Λέσβο, σε τε­ρά­στιες λί­μνες. Μπήκε μέσα στις σκη­νές των πρό­χει­ρων κα­ταυ­λι­σμών και μού­σκε­ψε τα σώ­μα­τα και τα υπάρ­χο­ντα των προ­σφύ­γων. Δεν είναι η πρώτη δυ­να­τή βροχή και ήδη έχου­με πολ­λα­πλα­σια­σμό των αν­θρώ­πων που καί­γο­νται από τον πυ­ρε­τό, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα βρέφη και μικρά παι­διά. Αλ­λη­λέγ­γυοι που επι­σκέ­φτη­καν το άθλιο κέ­ντρο της ΒΙΑΛ στη Χίο, πε­ρι­γρά­φουν την άθλια κα­τά­στα­ση μετά τη νε­ρο­πο­ντή: «ΒΙΑΛ, ένας τε­ρά­στιος λα­σπό­το­πος. Για να περ­πα­τή­σεις προς τα μέσα, πρέ­πει να ξέ­ρεις καλό πα­τι­νάζ, γιατί τα πόδια γλι­στρούν, τα πα­πού­τσια βα­ραί­νουν και χώ­νο­νται βαθιά στη λάσπη, τα κοι­τάς με απελ­πι­σία, πώς θα κα­θα­ρί­σουν, σκέ­φτε­σαι, κι όταν από δίπλα βλέ­πεις μικρά παι­διά να φο­ρούν σα­γιο­νά­ρες, ξε­χνάς τα δικά σου κι ούτε σε νοιά­ζει πια. Πολ­λοί άντρες προ­σπα­θούν να σου­λου­πώ­σουν τις σκη­νές τους, κο­πα­νά­νε με πέ­τρες και πρό­χει­ρα ερ­γα­λεία τα πα­σα­λά­κια να μπουν όσο γί­νε­ται μέσα στη γη, ερ­γέ­νη­δες φτιά­χνουν δε­ντρό­σπι­τα και με τους μου­σα­μά­δες της Ύπα­της Αρ­μο­στεί­ας προ­σπα­θούν να στή­σουν σπι­τά­κια αυ­το­σχέ­δια που θύ­μι­ζαν ιν­διά­νι­κες σκη­νές, χρη­σι­μο­ποιούν κάθε κομ­μά­τι ξύλου που βρί­σκουν. Λίγο πιο κάτω, νοι­κο­κυ­ρές απλώ­νουν τα βρεγ­μέ­να ρούχα, ανά­βουν μι­κρές φω­τιές να ζε­στα­θούν. ΒΙΑΛ μια τε­ρά­στια απλώ­στρα! Γυ­ναί­κες βγαί­νουν και μι­λούν, κλαί­νε και πιά­νουν την καρ­διά τους, άντρες μέσα στην απελ­πι­σία τους φω­νά­ζουν».