Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την Ισότητα….

Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την Ισότητα….

Γενική Γραμματεία Ισότητας

Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ»

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κου Χαράλαμπου Αθανασίου, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, σε τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για την επιλογή αναδόχων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων», της Πράξης «Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας, που προωθεί την ισότητα των φύλων – Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου» της Κατηγορίας Πράξης 3.1.3 «Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07) και τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (κωδικοί ΟΠΣ 376466 και 376467), περίληψη του οποίου  δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 481/ΔΔΣ/27-7-2012), στο πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: Β41ΝΝ-58Λ), στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/S 140-234030/24-7-2012) και στις εφημερίδες Κέρδος, Express, Εβδόμη και Θριάσιο  στις 30 Αυγούστου 2012.  

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ορίζεται η 10η/10/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η/10/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην ανωτέρω διεύθυνση.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθμό 2493/17-7-2012 (ΑΔΑ: Β41ΝΝ-58Λ) απόφαση για την προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, σε τμήματα, για την επιλογή αναδόχων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ».

Την είδηση την βρήκαμε στις 1.10.12 από την ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Ισότητας

38

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση