Η πορεία της 17 Μάρτη στη Θεσσαλονίκη

Η πορεία της 17 Μάρτη στη Θεσσαλονίκη

Screenshot_108

Το Σάββατο 17 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, διαδηλώσαμε στο κέντρο της πόλης με αφορμή τη μέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού.

Η πο­ρεία είχε συμ­με­το­χή γύρω στα 1000 άτομα. Συμ­με­τεί­χαν ορ­γα­νώ­σεις από όλο τον αρι­στε­ρό χώρο πλην του ΚΚΕ, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, ερ­γα­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις, Κούρ­δοι πρό­σφυ­γες που δια­δή­λω­ναν για την Τούρ­κι­κη ει­σβο­λή στο Αφρίν καθώς και ομά­δες του αναρ­χι­κού χώρου που ήταν πα­ρού­σες στη συ­γκέ­ντρω­ση αλλά μαζί με τους Κούρ­δους ακο­λού­θη­σαν ξε­χω­ρι­στή πο­ρεία.

Η δια­δή­λω­ση των υπο­λοί­πων κι­νή­θη­κε προς τα γρα­φεία της ΧΑ, συ­νά­ντη­σε τεί­χος από την αστυ­νο­μία που δεν της επέ­τρε­ψε να φτά­σει μέχρι εκεί, και συ­νέ­χι­σε δια­σχί­ζο­ντας την πα­ρα­λία και κα­τα­λή­γο­ντας στο άγαλ­μα του Βε­νι­ζέ­λου.

Τα συν­θή­μα­τα που κυ­ριάρ­χη­σαν ήταν αντι­ρα­τσι­στι­κά, αντι­φα­σι­στι­κά και αντι­κυ­βερ­νη­τι­κά με κύ­ριες αιχ­μές τα μνη­μό­νια και την πο­λι­τι­κή της Ελ­λά­δας στο Ν.Α.Τ.Ο το οποίο είναι ήδη ανα­μειγ­μέ­νο στον πό­λε­μο στη Μέση Ανα­το­λή και απει­λεί όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο την ει­ρή­νη με­τα­ξύ της Ελ­λά­δας και γει­το­νι­κών χωρών.

Η συμ­με­το­χή της νε­ο­λαί­ας ήταν δια­κρι­τή και ήταν αυτή που έδωσε μα­χη­τι­κό παλμό στη δια­δή­λω­ση

πηγή:rproject.gr

64

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση