Η Κίνηση»Απελάστε το Ρατσισμό» καλεί στη συγκέντρωση καταδίκης της χτεσινής θηριωδίας του Ισραηλινού στρατού, σήμερα στις 7:30 μ.μ. στην Ισραηλινή πρεσβεία

Η Κίνηση»Απελάστε το Ρατσισμό» καλεί στη συγκέντρωση καταδίκης της χτεσινής θηριωδίας του Ισραηλινού στρατού, σήμερα στις 7:30 μ.μ. στην Ισραηλινή πρεσβεία

Η Κίνηση»Απελάστε το Ρατσισμό» καλεί στη συγκέντρωση καταδίκης της χτεσινής θηριωδίας του Ισραηλινού στρατού, σήμερα στις 7:30 μ.μ. στην Ισραηλινή πρεσβεία.

Η χτεσινή δολοφονία πάνω από 60 Παλαιστίνιων διαδηλωτών και ο τραυματισμός χιλιάδων από πραγματικά πυρά του Ισραηλινού στρατού στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας, αποκαλύπτει για μια ακόμη φορά τη φύση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ. Τα εγκαίνια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ, σφραγίζουν τη σφαγή με τη βούλα των γερακιών της φιλοπόλεμης ιμπεριαλιστικής ωμότητας του αρχιτρομοκράτη Τραμπ.

Η σκαιά ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της κατά τα άλλα «αριστερής» κυβέρνησης Τσίπρα-Κοτζιά, που συστήνει «αυτοσυγκράτηση» εξισώνοντας θύτες και θύματα, υπογραμμίζει την πρόσδεση της Ελληνικής κυβέρνησης στην ιμπεριαλιστική συμμαχία ΗΠΑ-Ισραηλ-Αιγύπτου, χάριν των κοιτασμάτων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, των πολυεθνικών εργολάβων της Exxon Mobil, της ΕΝΙ, κ.λ.π. και των ντόπιων υπεργολάβων κατασκευαστικών και πετρελαϊκών συμφερόντων. Απαιτούμε την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τη συμμαχία με τους χασάπηδες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Αιγύπτου.

Να ακυρωθούν οι νέες εξοπλιστικές δαπάνες μαμούθ για τον εκσυγχρονισμό των F16 και την αγορά φρεγατών.

Να κλείσει η πρεσβεία των σιωνιστών στην Αθήνα.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό που δοκιμάζεται επί δεκαετίες και θρηνεί νέα θύματα 70 χρόνια από τον ξεριζωμό τους στην επέτειο της «Νάκμπα».

Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη.

Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό» Αθήνας


Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη

του Πάνου Πέτρου

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, οι νεκροί Παλαιστίνιοι διαδηλωτές στη Γάζα ήταν 52 και οι τραυματίες έφταναν τους 2.400!

Ήταν η πιο φο­νι­κή μέρα στην πο­λύ­πα­θη Γάζα μετά τους βομ­βαρ­δι­σμούς του 2014. Με το ρυθμό που από το πρωί της Δευ­τέ­ρας (14/5) αυ­ξά­νο­νταν οι αριθ­μοί των θυ­μά­των, δεν γνω­ρί­ζου­με πού θα κα­τα­λή­ξει ο τε­λι­κός απο­λο­γι­σμός. Δε­κά­δες χι­λιά­δες Πα­λαι­στί­νιοι συ­γκε­ντρώ­θη­καν σε πολλά δια­φο­ρε­τι­κά ση­μεία του φρά­χτη, που τους κρατά απο­κλει­σμέ­νους για χρό­νια, και δια­δή­λω­σαν μα­χη­τι­κά απέ­να­ντι σε βροχή δα­κρυ­γό­νων, πλα­στι­κές σφαί­ρες και πραγ­μα­τι­κά πυρά από ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές, που κυ­ριο­λε­κτι­κά μα­κέ­λε­ψαν τις δια­δη­λώ­σεις.

Την ίδια ώρα, στην Ιε­ρου­σα­λήμ γιόρ­τα­ζαν με λα­μπρό­τη­τα τα εγκαί­νια της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας. Ο Νε­τα­νιά­χου δή­λω­νε πε­ρι­χα­ρής: «Δεν έχου­με κα­λύ­τε­ρους φί­λους στον πλα­νή­τη, στέ­κε­στε υπέρ του Ισ­ρα­ήλ και υπέρ της Ιε­ρου­σα­λήμ… Πρό­ε­δρε Τραμπ, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας την ιστο­ρία, γρά­ψα­τε ιστο­ρία… Εί­μα­στε στην Ιε­ρου­σα­λήμ και ήρ­θα­με για να μεί­νου­με». Ενώ έβρι­σκε αφορ­μή να δο­ξά­σει τους «γεν­ναί­ους στρα­τιώ­τες του Ισ­ρα­ήλ» για το φο­νι­κό τους έργο στο φρά­χτη της Γάζας. Ο γα­μπρός του Τραμπ και αρ­μό­διος να πα­ρου­σιά­σει τη «λύση» στο πα­λαι­στι­νια­κό, Τζά­ρεντ Κούσ­νερ, αφού μί­λη­σε για τη δέ­σμευ­ση των ΗΠΑ στην επί­τευ­ξη διαρ­κούς ει­ρή­νης, συ­μπλή­ρω­σε εν­δει­κτι­κά και κυ­νι­κά: «όπως εί­δα­με από τις δια­δη­λώ­σεις του τε­λευ­ταί­ου μήνα, αυτοί που προ­κα­λούν τη βία είναι μέρος του προ­βλή­μα­τος κι όχι της λύσης»!

Αυτές οι δύο ει­κό­νες συ­μπυ­κνώ­νουν την κα­τά­στα­ση και κά­νουν τη 14η Μάη του 2018 σύμ­βο­λο, 70 χρό­νια μετά τη Νάκ­μπα. Η ανα­γνώ­ρι­ση της Ιε­ρου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σας του Ισ­ρα­ήλ και η με­τα­φο­ρά της αμε­ρι­κά­νι­κης πρε­σβεί­ας απο­τε­λού­σε ήδη «τραύ­μα» για τον πα­λαι­στι­νια­κό λαό. Η επι­λο­γή της ημέ­ρας είναι ο ορι­σμός της αμε­ρι­κα­νι­κής φρά­σης «προ­σθέ­το­ντας προ­σβο­λή στο τραύ­μα».

Τα φώτα δί­καια στρά­φη­καν στη Γάζα. Απο­λύ­τως δί­καια. Η αυ­το­θυ­σία των Πα­λαι­στί­νιων δια­δη­λω­τών, η έκτα­ση της δο­λο­φο­νι­κής μα­νί­ας του ισ­ραη­λι­νού στρα­τού, η κα­τά­στα­ση στην ίδια την πο­λύ­πα­θη «υπαί­θρια φυ­λα­κή» είναι συ­γκλο­νι­στι­κά. Αλλά την ίδια μέρα, η ανα­το­λι­κή Ιε­ρου­σα­λήμ είχε πρα­κτι­κά απο­κλει­στεί (για να μη με­τα­κι­νη­θούν Πα­λαι­στί­νιοι και επι­χει­ρή­σουν να χα­λά­σουν τη γιορ­τή), ενώ στο τσεκ­πόιντ της Κα­λά­ντια, στο δρόμο που ενώ­νει τη Ρα­μά­λα με την Ιε­ρου­σα­λήμ, ο ισ­ραη­λι­νός στρα­τός χτύ­πη­σε νε­α­ρούς Πα­λαι­στί­νιους, που επι­χεί­ρη­σαν να κι­νη­θούν προς τα εκεί. Η οργή βρά­ζει σε όλη την Πα­λαι­στί­νη, υπο­χρε­ώ­νο­ντας ακόμα και τον Μαχ­μούντ Αμπάς να ανε­βά­σει ρη­το­ρι­κά τους τό­νους, εξαγ­γέλ­λο­ντας το «τέλος» του ρόλου των ΗΠΑ ως με­σο­λα­βή­τρια δύ­να­μη και την ηγε­σία της Φατάχ να μπει σε συ­ζη­τή­σεις για τερ­μα­τι­σμό της σχέ­σης «ομα­λής συ­νύ­παρ­ξης» με το κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ. Όπως επι­ση­μαί­νουν Πα­λαι­στί­νιοι επι­κρι­τές της πα­λαι­στι­νια­κής ηγε­σί­ας, όσο η Πα­λαι­στι­νια­κή Αρχή συ­νε­χί­ζει να λει­τουρ­γεί ως «χω­ρο­φύ­λα­κας» στα κα­τε­χό­με­να πα­λαι­στι­νια­κά εδάφη, όλες οι δια­κη­ρύ­ξεις είναι κού­φιες. Αλλά η αλ­λα­γή ρη­το­ρι­κής αντα­να­κλά πιέ­σεις. Το πα­λαι­στι­νια­κό κί­νη­μα βρί­σκε­ται μπρο­στά σε μια νέα κα­τά­στα­ση. Ή ακρι­βέ­στε­ρα, μπρο­στά στη βίαιη διά­λυ­ση των όποιων αυ­τα­πα­τών για την κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τού­σε.

Στη Γάζα, αυτό έχει γίνει μα­ζι­κή συ­νεί­δη­ση. Η οργή για την Ιε­ρου­σα­λή, η επέ­τειος της Νάκ­μπα, η κα­τά­στα­ση πο­λιορ­κί­ας, το αί­σθη­μα ότι «δεν έχου­με τί­πο­τα να χά­σου­με» είναι αυτά που τρο­φο­δο­τούν τις δια­δη­λώ­σεις κι όχι η «υπο­κί­νη­ση της Χαμάς». Ο ηγέ­της της ισλα­μι­κής ορ­γά­νω­σης, Χα­νί­γιε, δεν υπο­κι­νού­σε, αλλά πε­ριέ­γρα­φε εύ­στο­χα την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, όταν έλεγε ότι οι δια­δη­λω­τές θα είναι άο­πλοι και ει­ρη­νι­κοί, αλλά θα απο­τε­λούν μια «πει­να­σμέ­νη τίγρη».

Αυτό εγ­γυά­ται ότι θα υπάρ­ξει και συ­νέ­χεια. Το άρθρο γρά­φε­ται πριν ξη­με­ρώ­σει η επέ­τειος της Νάκ­μπα. Τα φώτα θα είναι και πάλι στραμ­μέ­να στη Γάζα. Η οποία δια­δη­λώ­νει για την άρση του απο­κλει­σμού και το δι­καί­ω­μα για την επι­στρο­φή των προ­σφύ­γων επί βδο­μά­δες, με­τρώ­ντας πε­ρί­που 90 νε­κρούς και 10.000 τραυ­μα­τί­ες. Την ημέ­ρα-σύμ­βο­λο του αγώνα για επι­στρο­φή, η Γάζα θα είναι πάλι στο πόδι. Αλλά η επέ­τειος της Νάκ­μπα είναι η μέρα που θυ­μί­ζει τον αγώνα και τα δι­καιώ­μα­τα όλων των Πα­λαι­στι­νί­ων. Στα σύ­νο­ρα του Λί­βα­νου, στα σύ­νο­ρα της Ιορ­δα­νί­ας, στη Δυ­τι­κή Όχθη, χι­λιά­δες και χι­λιά­δες ανα­μέ­νε­ται να κά­νουν τη δική τους «Πο­ρεία της Επι­στρο­φής».

Ο ανα­βρα­σμός δεί­χνει ότι οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις των Πα­λαι­στι­νί­ων θα συ­νε­χι­στούν. Και μετά τις 15 Μάη. Και ο αγώ­νας τους θα συ­νε­χι­στεί. Έχει να ξε­πε­ρά­σει πολλά εμπό­δια και πολ­λές (εσω­τε­ρι­κές) δυ­σκο­λί­ες κι αδυ­να­μί­ες. Αλλά θα βρει τους τρό­πους να συ­νε­χι­στεί, μέχρι να υπάρ­ξει δι­καιο­σύ­νη. Ως τότε, σε πεί­σμα των «με­γά­λων λύ­σε­ων» που απερ­γά­ζο­νται οι Κούσ­νερ, Νε­τα­νιά­χου και Μπιν Σαλ­μάν, δεν θα υπάρ­ξει ει­ρή­νη.

Πηγή: https://rproject.gr

66

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση