Μετά τους κουλουρτζήδες και τις γιαγιάδες και οι πλανόδιοι μουσικοί στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ Θεσσαλονίκης

Μετά τους κουλουρτζήδες και τις γιαγιάδες και οι πλανόδιοι μουσικοί στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ Θεσσαλονίκης

Screen Shot 2016-03-05 at 8.11.26 AMΛόγω της βαθειάς και μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, καλλιτέχνες της πόλης μας, πολλοί από τους οποίους έχουν εξαιρετικές σπουδές, δε μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους εξ αιτίας της αδυναμίας πρόσληψής τους σε δημόσιους καλλιτεχνικούς οργανισμούς ή έστω σε μουσικές σκηνές ή μπαρ της πόλης. Για το λόγο αυτό αναγκάζονται να παίζουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπως άλλωστε γίνεται και σε πρωτεύουσες του εξωτερικού, με τη συνδρομή των Δήμων.

Η ΕΛΑΣ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, αφού μάλ­λον της «τέ­λειω­σαν» οι κου­λουρ­τζή­δες και οι για­γιά­δες που που­λούν ό τι μπο­ρούν προ­κει­μέ­νου να επι­βιώ­σουν, ανα­κά­λυ­ψαν και­νού­ριους «πα­ρα­βά­τες», και οι άν­δρες της απαι­τούν από τους πλα­νό­διους μου­σι­κούς της πόλης ει­δι­κή άδεια για κα­τά­λη­ψη δη­μό­σιου χώρου ή γιατί δεν είναι μέλη της ΑΕΠΙ ( Ελ­λη­νι­κή Εται­ρεία Προ­στα­σί­ας Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας) και δεν πλη­ρώ­νουν φό­ρους ή για επαι­τεία.

Η ΛΑ.Ε. Θεσ­σα­λο­νί­κης κα­ταγ­γέλ­λει τις πα­ρεμ­βά­σεις της ΕΛΑΣ Θεσ­σα­λο­νί­κης και ζητά να στα­μα­τή­σουν αμέ­σως. Σε ότι αφορά στην κυ­βέρ­νη­ση, την «ενη­με­ρώ­νει» ότι αυτοί που φο­ρο­δια­φεύ­γουν βρί­σκο­νται στα «σα­λό­νια» και όχι στα «αλώ­νια», και σ αυ­τούς θά­πρε­πε να στρέ­ψει τα βέλη της η επί­ση­μη πο­λι­τεία, όχι μόνον για να συλ­λά­βει τη φο­ρο­δια­φυ­γή που δια­πράτ­τουν, αλλά και για να τους φο­ρο­λο­γή­σει ανά­λο­γα.

Όσο για την οριο­θέ­τη­ση χώρων που προ­τεί­νει η αντι­δή­μαρ­χος Πο­λι­τι­σμού, χωρίς και πάλι να δια­σφα­λί­ζει ότι δεν θα επεμ­βαί­νει η ΕΛΑΣ, η ΛΑ.Ε. Θεσ­σα­λο­νί­κης ζητά να μπει μπρο­στά επι­τέ­λους η Δη­μο­τι­κή Αρχή και να προ­στα­τεύ­σει τους οι­κο­νο­μι­κά αδύ­να­μους αυτής της πόλης, όχι με πε­ριο­ρι­σμούς της πα­ρου­σί­ας τους σε συ­γκε­κρι­μέ­να ση­μεία, αλλά με ελευ­θε­ρία πο­λι­τι­στι­κής πα­ρου­σί­ας σε όλη την πόλη, κυ­ρί­ως γιατί είναι ση­μεία πα­ρα­γω­γής αυ­θε­ντι­κού λαϊ­κού πο­λι­τι­σμού σε μια άγονη πο­λι­τι­στι­κά πε­ρί­ο­δο, αλλά και επει­δή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη της κρί­σης, όπου οι πο­λί­τες της που αδυ­να­τούν να δια­σκε­δά­σουν, θα αι­σθαν­θούν μία νότα χαράς μέσα στην μί­ζε­ρη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής, κατά τον πε­ρί­πα­τό τους στην αγορά ή στην πα­ρα­λία.

Πηγή :rproject.gr

70

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση