Το φασιστικό παρακράτος προκαλεί

Το φασιστικό παρακράτος προκαλεί

1Έκτακτη ανακοίνωση της Διεθνιστικής Εργατικής Αριστεράς

Η να­ζι­στι­κή ορ­γά­νω­ση «Κρυ­πτεία», με ανώ­νυ­μο τη­λε­φώ­νη­μα στα γρα­φεία της ΔΕΑ, προει­δο­ποί­η­σε για ένο­πλα χτυ­πή­μα­τα κατά της ορ­γά­νω­σης, των μελών της και των μελών της Κί­νη­σης «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό», αν δεν στα­μα­τή­σου­με την «αντε­θνι­κή δράση» και την αλ­λη­λεγ­γύη μας προς τους «λα­θρο­με­τα­νά­στες» και τους πρό­σφυ­γες.

Το ανώ­νυ­μο τη­λε­φώ­νη­μα είναι η συ­νή­θης μέ­θο­δος αυτών των «γεν­ναί­ων» κα­λό­παι­δων που -υπεν­θυ­μί­ζου­με- ανέ­λα­βαν πρό­σφα­τα την ευ­θύ­νη για την επί­θε­ση στο σπίτι του μι­κρού Αμίρ και ισχυ­ρί­ζο­νται ότι βρί­σκο­νται πίσω από νυ­χτε­ρι­νά χτυ­πή­μα­τα σε βάρος με­μο­νω­μέ­νων αν­θρώ­πων, κυ­ρί­ως μου­σουλ­μά­νων και με­τα­να­στών. Κατά τον ακρο­δε­ξιό Τύπο, η «Κρυ­πτεία» είναι μια ένο­πλη τρο­μο­κρα­τι­κή ορ­γά­νω­ση της εθνι­κι­στι­κής ακρο­δε­ξιάς.

Τα μέλη της ΔΕΑ και της ΚΑΡ, όπως -εί­μα­στε σί­γου­ροι!- και όλοι οι άλλοι «στό­χοι» που προ­σπα­θεί να τρο­μο­κρα­τή­σει η «Κρυ­πτεία», θα συ­νε­χί­σου­με στα­θε­ρά τον αγώνα με βάση τις από­ψεις και τις ιδέες μας. Έχου­με την κα­λύ­τε­ρη «προ­στα­σία», γιατί κο­λυ­μπά­με σαν το ψάρι μέσα στο νερό στον κόσμο του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος και των λαϊ­κών δυ­νά­με­ων. Όμως εί­μα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να ση­μειώ­σου­με αυτήν την κλι­μά­κω­ση της φα­σι­στι­κής-πα­ρα­κρα­τι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, που απευ­θύ­νε­ται πλέον απέ­να­ντι σε μιαν ορ­γά­νω­ση της Αρι­στε­ράς.

Με με­γα­λύ­τε­ρη έμ­φα­ση οφεί­λου­με να υπο­γραμ­μί­σου­με τις ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης και των αρ­μό­διων κρα­τι­κών πα­ρα­γό­ντων, που επι­τρέ­πουν την ύπαρ­ξη και τη δράση τέ­τοιων φα­σι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων και ανέ­χο­νται, ή κά­νουν ότι αγνο­ούν, τις προ­φα­νείς δια­συν­δέ­σεις τους με αστυ­νο­μι­κούς και πα­ρα­κλά­δια άλλων κρα­τι­κών «υπη­ρε­σιών». Επί­σης υπο­γραμ­μί­ζου­με ότι η πα­ρά­τα­ση της ρα­τσι­στι­κής, επί­ση­μης κρα­τι­κής, πο­λι­τι­κής απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες και στους με­τα­νά­στες όχι μόνο δεν απο­μο­νώ­νει, αλλά αντί­θε­τα απο­θρα­σύ­νει τους φα­σί­στες.

Κα­λού­με όλους τους αν­θρώ­πους του κι­νή­μα­τος και της Αρι­στε­ράς σε κλι­μά­κω­ση του αγώνα κατά του φα­σι­στι­κού κιν­δύ­νου, κατά του ρα­τσι­σμού και του εθνι­κι­σμού.

8/12/2017

ΔΕΑ

611

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση