Τα Ίμια, τα εθνικιστικά συλλαλητήρια και η Χρυσή Αυγή

Τα Ίμια, τα εθνικιστικά συλλαλητήρια και η Χρυσή Αυγή

1του Θανάση Κούρκουλα

Με εμφάνιση τάγματος εφόδου, καμιά διακοσαριά χρυσαυγίτες με επικεφαλής τον Κασιδιάρη και άλλους υπόδικους βουλευτές, παρουσιάστηκε η Χρυσή Αυγή στο εθνικιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης.

Είχε προη­γη­θεί βίαιη ει­σβο­λή χρυ­σαυ­γι­τών στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, που θύ­μι­ζε προ­γε­νέ­στε­ρες επο­χές τσα­μπου­κά­δων των νε­ο­να­ζί. Στο συλ­λα­λη­τή­ριο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, η Χρυσή Αυγή χει­ρο­κρο­τή­θη­κε από τμήμα του πλή­θους και δεν απο­δο­κι­μά­στη­κε από κα­νέ­ναν. Κο­λύ­μπη­σε στον εθνι­κι­στι­κό πα­ρο­ξυ­σμό του πα­πα­δα­ριού, των χου­λι­γκά­νων, των εφέ­δρων, των παμ­μα­κε­δο­νι­κών ενώ­σε­ων και των ακρο­δε­ξιών συ­νον­θυ­λευ­μά­των σαν ψάρι στο νερό, συμ­με­τέ­χο­ντας για πρώτη φορά τα τε­λευ­ταία χρό­νια σε κι­νη­το­ποί­η­ση ευ­ρύ­τε­ρη από τις δικές της γιορ­τές μί­σους. Στο ίδιο συλ­λα­λη­τή­ριο, φα­σι­στι­κές ομά­δες έκα­ψαν την κα­τά­λη­ψη Libertatia, ενώ οι χρυ­σαυ­γί­τες βε­βή­λω­σαν το μνη­μείο του Ολο­καυ­τώ­μα­τος στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας, κυ­νή­γη­σαν και ξυ­λο­κό­πη­σαν πε­ρα­στι­κούς. Αυτές τους οι «επι­τυ­χί­ες», καθώς και οι μνή­μες από τις πα­λαιό­τε­ρες εθνι­κι­στι­κές φιέ­στες για το Μα­κε­δο­νι­κό το ’92, μέσα στις οποί­ες η Χρυσή Αυγή αν­δρώ­θη­κε ως φα­σι­στι­κή ορ­γά­νω­ση, έδω­σαν στον Μι­χα­λο­λιά­κο την ελ­πί­δα πως μπο­ρεί να ξε­φύ­γει από την απο­μό­νω­ση όπου έχει πε­ριέλ­θει μέσα από τη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης και τις συ­νε­χι­ζό­με­νες αντι­φα­σι­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις όποτε ξε­μυ­τί­ζουν σε δη­μό­σιο χώρο. Ήταν μια χρυσή ευ­και­ρία για τους Έλ­λη­νες ναζί να ξα­να­βγούν στον αφρό του εθνι­κι­στι­κού ρεύ­μα­τος ως νό­μι­μο κόμμα πα­τριω­τών-εθνι­κι­στών.

Κά­λε­σαν λοι­πόν τη δική τους φιέ­στα μί­σους με διπλό στίγ­μα (Ίμια και Μα­κε­δο­νία), στις 3 Φλε­βά­ρη στα γρα­φεία τους στη Με­σο­γεί­ων, με την πρό­θε­ση να κα­τε­βά­σουν πα­νελ­λα­δι­κά στην Αθήνα τον με­γα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό όγκο μελών και υπο­στη­ρι­κτών τους που θα συμ­με­τεί­χε και την επό­με­νη μέρα 4/2 στο εθνι­κι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο της Αθή­νας. Εξήγ­γει­λαν με­γα­λό­στο­μα λα­μπα­δη­φο­ρία χι­λιά­δων «μα­χη­τι­κών εθνι­κι­στών» στους δρό­μους της Αθή­νας, ελ­πί­ζο­ντας ότι η «αίγλη» του εθνι­κι­στι­κού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου της επό­με­νης μέρας θα τρο­φο­δο­τού­σε και τη δική τους φιέ­στα μί­σους του Σαβ­βά­του. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα ήταν οι­κτρά. Λίγες εκα­το­ντά­δες (400-500 άτομα) ήταν οι αμε­τα­νό­η­τοι φα­σί­στες που κα­τά­φε­ραν να μα­ζέ­ψουν από όλη την Ελ­λά­δα στη φιέ­στα της λε­ω­φό­ρου Με­σο­γεί­ων. Η πο­ρεία των ναζί εμπο­δί­στη­κε να πο­ρευ­τεί προς το κέ­ντρο της Αθή­νας από την πολ­λα­πλά­σια σε μέ­γε­θος αντι­φα­σι­στι­κή δια­δή­λω­ση που ξε­κί­νη­σε από το μνη­μείο των Ιμίων στην πλα­τεία Ρη­γίλ­λης και έφτα­σε μέχρι τον φραγ­μό της αστυ­νο­μί­ας στη λε­ω­φό­ρο Με­σο­γεί­ων. Πολ­λές εκα­το­ντά­δες ήταν και οι δια­δη­λω­τές που συμ­με­τεί­χαν το προη­γού­με­νο Σάβ­βα­το 27 Γε­νά­ρη σε διε­θνι­στι­κή αντι­πο­λε­μι­κή συ­γκέ­ντρω­ση μαζί με Κούρ­δους και Τούρ­κους πο­λι­τι­κούς πρό­σφυ­γες πάλι από το μνη­μείο των Ιμίων, πο­ρεία που είχε κα­τευ­θυν­θεί στη Βουλή. Οι δύο δια­δη­λώ­σεις (27/1 και 3/2) κρά­τη­σαν τη συ­νέ­χεια των αντι­φα­σι­στι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων των προη­γού­με­νων χρό­νων για τα Ίμια, απο­μο­νώ­νο­ντας για άλλη μια φορά τους νε­ο­να­ζί.

Όμως και στο ίδιο το εθνι­κι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο της Κυ­ρια­κής 4/2, οι φα­σί­στες της Χρυ­σής Αυγής δεν ήταν τα κε­ντρι­κά πρό­σω­πα. Δεν κυ­ριάρ­χη­σαν αυτήν τη φορά τα συν­θή­μα­τά τους, όπως το «Αλή­τες προ­δό­τες πο­λι­τι­κοί». Η λαϊκή ακρο­δε­ξιά της ΝΔ με μπρο­στά­ρη­δες τους Σα­μα­ρά, Γε­ωρ­γιά­δη, Κι­κί­λια κ.ά. καθώς και η εμ­φα­νής κι­νη­το­ποί­η­ση της ΝΔ –που επέ­βα­λε ομι­λη­τή και τον Μίκη Θε­ο­δω­ρά­κη– μαζί με τα συγ­γε­νή ακρο­δε­ξιά μορ­φώ­μα­τα που επι­κοι­νω­νούν ευ­θέ­ως με πο­λι­τευ­τές της ΝΔ, αλλά και η επί­ση­μη πα­ρου­σία των μη­τρο­πο­λι­τών της Ιεράς Συ­νό­δου, κα­τά­φε­ραν να πά­ρουν τη ρε­βάνς της Θεσ­σα­λο­νί­κης και να προσ­δώ­σουν ευ­ρύ­τε­ρο χα­ρα­κτή­ρα από το στίγ­μα του Φρά­γκου Φρα­γκού­λη, με την ευ­γε­νι­κή χο­ρη­γία του ΣΚΑΪ και των λοι­πών με­γά­λων ΜΜΕ. Παρ’ όλα αυτά, οι νε­ο­να­ζί της Χρυ­σής Αυγής θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τα εθνι­κι­στι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια για να προσ­δώ­σουν νο­μι­μο­ποί­η­ση στη νε­ο­να­ζι­στι­κή συμ­μο­ρία. Είναι απο­λύ­τως βέ­βαιο πως οι δη­μό­σιες εμ­φα­νί­σεις της ΧΑ θα αυ­ξη­θούν, μαζί με τους τσα­μπου­κά­δες τους. Την ίδια τη μέρα του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου, ομάδα νε­ο­να­ζί επι­χεί­ρη­σε να δώσει δείγ­μα­τα φα­σι­στι­κού τσα­μπου­κά, επι­χει­ρώ­ντας ορ­γα­νω­μέ­νη επί­θε­ση με πέ­τρες και μπου­κά­λια ενά­ντια στο αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νο θέ­α­τρο «Εμπρός» που απο­κρού­στη­κε από τον κόσμο που βρι­σκό­ταν στο χώρο.

Μόνη απά­ντη­ση σε αυτή την απει­λή, όπως και στην πι­θα­νό­τη­τα εμ­φά­νι­σης πο­λι­τι­κής δυ­να­μι­κής για ένα νέο ακρο­δε­ξιό κόμμα, είναι η ανά­πτυ­ξη των αγώ­νων του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος ενά­ντια στα μνη­μό­νια, η ατα­λά­ντευ­τη αντι­πα­ρά­θε­ση με τον εθνι­κι­σμό της δικής μας άρ­χου­σας τάξης, καθώς και η έντα­ση των απα­ντή­σε­ων του αντι­φα­σι­στι­κού κι­νή­μα­τος όπου οι χρυ­σαυ­γί­τες επι­χει­ρούν να εμ­φα­νι­στούν δη­μό­σια. Η ιστο­ρία μετά το 1992 είναι δι­δα­κτι­κή για το πώς το κί­νη­μα αντί­στα­σης κα­τά­φε­ρε να απα­ντή­σει με τα­ξι­κούς όρους στον εθνι­κι­στι­κό πα­ρο­ξυ­σμό και οδή­γη­σε στην πτώση της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη το 1993.

*Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά

330

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Δεν ισχύει ότι στη Θεσσαλονίκη η ΧΑ δεν αποδοκιμάστηκε από κανέναν. Από το ΑΡΔΗΝ (πατριωτική αριστερά) αποδοκιμάστηκαν άγρια. Απόσπασμα από την ανακοίνωση του ΑΡΔΗΝ : «Η μαζική παρουσία των Ελλήνων στο συλλαλητήριο ήταν και η απάντηση σε όσους οργανωμένα επιδίωξαν να το καπηλευτούν με τις προσχεδιασμένες τραμπούκικες επιθέσεις πέριξ και εντός της συγκέντρωσης. Όπως εκείνη που επιχείρησε ενάντια στο πανό του Άρδην, ομάδα 30-35 μασκοφόρων χρυσαυγιτών με καδρόνια και επικεφαλής τους τον Α. Γκλέτσο της Χ.Α. Φθιώτιδας, για να πάρουν την απάντηση που τους άξιζε, και να πεταχτούν έξω από το συλλαλητήριο από όλον τον κόσμο που ήταν παρών. Και δεν ήταν καθόλου τυχαία η οργανωμένη επίθεση των ναζιστών δολοφόνων εναντίον του Κινήματος Άρδην. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά πως εδώ και δεκαετίες δεν έχουμε επιτρέψει στους φασίστες να καπηλεύονται ανενόχλητοι τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Γιατί είδαν με τρόμο τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες να κατεβαίνουν στο συλλαλητήριο στο οποίο αυτοί ήταν απλώς παρείσακτοι προβοκάτορες.» Το βίντεο εδώ στο http://ardin-rixi.gr/archives/206776

Γράψτε μια απάντηση