Καμπάνια για την μεταστέγαση του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών

Καμπάνια για την μεταστέγαση του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών

For english and french scroll down

Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών/Προσφύγων μετακομίζει. Μετά από 14 χρόνια φιλοξενίας μας άνευ μισθώματος στο κτίριο της οδού Άργους στον Κολωνό από τους αλληλέγγυους ιδιοκτήτες του, είμαστε σε αναζήτηση νέου χώρου, λόγω πώλησης του κτιρίου. Ζητάμε από τους φίλους και τις φίλες του Κυριακάτικου, να μας στηρίξουν οικονομικά ώστε να ανταπεξέλθουμε στα νέα αυξημένα έξοδα που καλούμαστε να καλύψουμε και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε από την 1η Σεπτέμβρη 2018 με τη νέα σχολική χρονιά (πρώτα ενοίκια, έξοδα διαμόρφωσης του χώρου, κ.λ.π.).

Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών και η Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό» αυτοχρηματοδοτούνται από τις δράσεις τους και την οικονομική ενίσχυση των φίλων τους. Δεν έχουμε  λάβει ποτέ ούτε ένα Ευρώ από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείων ή με οποιονδήποτε τρόπο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Από το 2004 μέχρι σήμερα, έχουμε φιλοξενήσει στις αίθουσες του Κυριακάτικου πάνω από 6000 πρόσφυγες και μετανάστες ενήλικες μαθητές σε τμήματα εκμάθησης ελληνικών, αγγλικών, γερμανικών και πληροφορικής, ενώ πάνω από 700 αλληλέγγυοι (εθελοντές δάσκαλοι, εθελοντές Γραμματειακής Υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, θεατρολόγοι, αλληλέγγυοι δικηγόροι κ.λ.π.) έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη λειτουργία μας όλα αυτά τα χρόνια.

Με τη στήριξη του κόσμου της αλληλεγγύης και της αντίστασης έχουμε οργανώσει πολλά πολιτιστικά και κινηματικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις (φέτος ετοιμάζουμε την 12η Αντιρατσιστική Γιορτή μας που θα γίνει στις 22 και 23 Σεπτέμβρη), κάμπινγκ αλληλεγγύης, θεατρικές ομάδες, ενημερωτικές συζητήσεις, δράσεις διεκδίκησης δικαιωμάτων για πρόσφυγες και μετανάστες, παραστάσεις σε φορείς. Οργανώνουμε και συμμετέχουμε σε κινητοποιήσεις μαζί με αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές κινήσεις, συνδικάτα, τοπικές συλλογικότητες και χώρους αλληλεγγύης. Είμαστε βέβαιοι ότι το αλληλέγγυο κινηματικό εγχείρημα του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών, θα συνεχίσει να αποτελεί κύτταρο συνύπαρξης και κοινού αγώνα ντόπιων και προσφύγων/μεταναστών για πολλά χρόνια ακόμα. Με τη στήριξη όλων μας.

Κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης μπορείτε να βρείτε στον χώρο του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών, στην οδό Άργους 145 κάθε Κυριακή, από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ. μέχρι το τέλος Ιουνίου. Επίσης μπορείτε να μας ενισχύσετε μέσω IBAN και Paypal:

ΙΒΑΝ GR2501720180005018031163603 Τράπεζα Πειραιώς

PayPal πάνω δεξιά https://www.ksm.gr/

Τηλ. Επικοινωνίας 6974486368

E-mail [email protected]

Υ.Γ. Παράλληλα με την ενοικίαση νέου χώρου του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών όπου θα χρειαστεί να λειτουργήσουμε σε κάθε περίπτωση από την 1η Σεπτέμβρη 2018, διερευνούμε την πιθανότητα φιλοξενίας μας σε χώρο που μπορεί να μας προσφερθεί για τα επόμενα χρόνια με συμβολικό τίμημα και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων από την πλευρά μας, στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

Eυχαριστούμε το Δ.Ασπιώτη για τη φωτογραφία

Campaign for the relocation of the Sunday School of Immigrants

The Sunday School of Immigrants / Refugees changes address. After 14 years of free accommodation in the building at Argous St. in Kolonos kindly provided by its solidarity owners, we are looking for a new venue because the building has been sold. We kindly ask all of our friends to support us financially in order to tackle increased costs that need to be covered and to continue to operate as of September 1st, 2018 in the new school year (first rent, refurbishment costs, etc.)

The Sunday School of Immigrants and the Movement “Deport Racism” are exclusively self-funded, through their own activities and financial support from their friends. We have never received a single Euro from European Union funds, Ministries or from State Government Budget. Since 2004, we have hosted more than 6,000 adult refugees and immigrants providing Greek, English, German and IT courses in our Sunday classes while more than 700 volunteers (teachers, secretaries, creative youth development specialists, theatrologists, lawyers, etc.) have contributed decisively to our operation throughout all these years.

Amongst other solidarity and resistance activities, we have organized various cultural and antiracism festivals and events (this year we have been preparing the 12th Festival Against Racism which will be held on September 22-23), annual camps, theatrical groups, discussions, actions for refugees’ and immigrants’ civil rights, performances in institutions. We have been organizing and engaging in rallies along with other anti-racism and anti-fascism movements, unions, local collectives and solidarity squats. We are confident that the solidarity movement of the Sunday School of Immigrants will continue to be a place of coexistence and common struggle for locals and immigrants for many years to come. With the support of all of us.

Coupons for the financial support can be found at the Sunday School of Immigrants, 145, Argous Street, every Sunday from 11am to 8 pm until the end of June.
You can also help us through bank transfers and Paypal:

IBAN GR2501720180005018031163603 Piraeus Bank

PayPal top right   https://www.ksm.gr/

Contact number: 6974486368

E-mail: [email protected]

Additionally, we are open to offers of spaces where the Sunday School of Immigrants can be hosted free of charge or at a symbolic price in the center of Athens. In that case, we will be covering all the operational expenses.

Campagne pour la réinstallation de l’Ecole du Dimanche pour les Immigrés

L’ Ecole du Dimanche pour les Immigrés et les Refugiés déménage , après avoir joui pendant 14 ans de l’ébergement gratuit à l’ édifice de la rue Argos dans le quartier athénien  de Kolonos,  grâce à ses propriétaires solidaires.

Nous demandons aux ami(e)s  de l’Ecole du Dimanche, de nous aider financièrement afin de pouvoir surmonter   nos nouvelles  dépenses qui seront augmenter  à partir du début de la nouvelle année scolaire, le premier septembre 2018 (premiers loyers, frais d’ aménagement de l’ espace etc ).

L’ Ecole du Dimanche et l’ organisation « Expulser le Racisme » se autofinancent à travers de leurs actions et de la contribution de leurs ami(e)s. Nous n’ avons jamais reçu un seul euro à travers  les subventions de l’ union européenne et celles  des ministères et des aides de l’Etat, ni de manière directe ni de manière  indirecte.

Depuis  2004 jusque aujourd’hui,  nous avons accueilli à l Ecole du Dimanche plus que 6000 élèves, tous des immigrés et des refugiés   en leur offrant des cours gratuits de grec, d´ anglais, d´ allemand et d´ informatique avec  plus de 700  professeurs solidaires  de langues, de théâtre, ainsi que de secrétaires et d’ avocats solidaires qui  ont contribué  de manière décisive au bon fonctionnement de notre école.

Grace au soutien des solidaires et du monde de la résistance nous avons organisé  des festivals et nous offrons un agenda culturel. Cette année  nous organisons la 12emme fête contre le racisme qui aura lieu le 22 et le 23 septembre, des campings  solidaires, des groups théâtrales, des débats publics sur nos activités, des actions pour revendiquer les droits des immigrés ainsi que  des représentations auprès des  institutions.  Nous organisons et nous participons à des mobilisations avec d´autres  groupes  et organisations antiracistes, des syndicats, des associations locales et des espaces de solidarité. Nous sommes certains que l´ initiative de l´ Ecole du Dimanche pour les Immigrés  va continuer à être un espace de convivance  et de lutte commune de grecs,  d’  immigrés  et de  refugiés  pour plusieurs années encore, grâces à l’ appui de tous et de toutes.

Vous pouvez trouver des coupons de financement à l´ ‘Ecole pour les Immigrés  jusque à la fin du moi de juin. Vous pouvez également contribuer à travers de notre  IBAN et de notre Paypal:

ΙΒΑΝ GR2501720180005018031163603 Piraeus Bank ou Trápeza Pireós  

PayPal en au de la page à droite  https://www.ksm.gr/

Νuméro de téléphone de contact : 6974486368

E-mail [email protected].  

Parallèlement à la recherche  d’ un espace à louer où notre école va  de toute façon être  hébergée  à partir du 1er septembre,   nous sommes également à la recherche de la possibilité de trouver un espace qui nous accueillera gratuitement  pour les prochaines années sous un prix symbolique et le compromis de notre part  de couvrir les frais, dans le grand centre d Athènes .

512

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Γράψτε μια απάντηση